Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Οι μπαρούφες των Εισαγγελάτων
Τις τελευταίες ημέρες η συντριπτική πλειοψηφία αργυρώνητων κονδυλοφόρων και διαφόρων τηλεπερσόνων, σπεύδει να σας ενημερώσει μέσα από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, ότι σε περίπτωση εξόδου της χώρας μας από το ευρώ και επιστροφής σε εθνικό νόμισμα, τα δάνειά σας, θα εξακολουθήσετε να τα οφείλετε σε ευρώ.

Με όλο τον (μηδενικό) σεβασμό που τρέφω για τις δημοσιολογούσες παραδουλεύτρες της διαπλοκής, οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι...σας λένε μπαρούφες. Ή για να είμαι πιο συναφής με την ορολογία του λειτουργήματός μου, θα πρέπει να ορίσω τα λεγόμενά τους, ως ΜΟΝΙΚΑ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΒΑΣΙΜΑ.

Και τούτο για τους εξής ΝΟΜΙΚΟΥΣ λόγους.

Τα δάνειά σας, συνομολογήθηκαν, δηλαδή αποτελούν συμβάσεις. Οι συμβάσεις αυτές κατά περιεχόμενο διαμορφώθηκαν μεταξύ Υμών και της εκάστοτε τράπεζας, επί τη βάσει της προστατευόμενης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρα 2 και 5 του Συντάγματος) και της ελευθερίας των συμβάσεων, που θεσπίζεται στον Αστικό Κώδικα (ΑΚ 361).


Τα δάνειά σας, δε, συνομολογήθηκαν με βάση το Ελληνικό Δίκαιο. 
Προς απόδειξη σας επισυνάπτω αποσπάσματα των δανειακών συμβάσεων των 4 συστημικών τραπεζών, που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Υπόδειγμα δανειακής σύμβασης της Εθνικής Τράπεζας, όπως αυτή έχει αναρτηθεί από την ίδια την τράπεζα στο ίντερνετ στη διεύθυνση

https://www.nbg.gr/greek/transaction-transparency/retail/housing-loans/Documents/Δάνεια%20με%20κυμαινόμενο%20επιτόκιο%20[1]/ESTIA%20ΠΡΟΝΟΜΙΟ%20[2]/ΕΣΤΙΑ%20ΠΡΟΝΟΜΙΟ.pdf--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Υπόδειγμα δανειακής σύμβασης της Alpha Bank, όπως αυτή έχει αναρτηθεί από την ίδια την τράπεζα στο ίντερνετ στη διεύθυνση
http://www.alpha.gr/files/personalbanking/Symbasi_AlphaX12.pdf--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Υπόδειγμα δανειακής σύμβασης της Eurobank, όπως αυτή έχει αναρτηθεί από την ίδια την τράπεζα στο ίντερνετ στη διεύθυνση

http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=478&mid&lang=gr


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Υπόδειγμα δανειακής σύμβασης της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αυτή έχει αναρτηθεί από την ίδια την τράπεζα στο ίντερνετ στη διεύθυνση

http://www.piraeusbank.gr/~/media/Gr/Idiwtes/Files/Business_Terms_190314Gr.pdf--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Όπως βλέπετε, λοιπόν, οι συμβάσεις σας (στις οποίες αυτονόητα εντάσσεται και το ποσό του δανείου ανεξαρτήτως νομίσματος) ορίζουν ότι εφαρμοστέο δίκαιο των δανείων σας είναι το Ελληνικό Δϊκαιο.

Έτσι, σε περίπτωση αλλαγής νομίσματος, τα δάνειά σας θα εξακολουθήσουν να οφείλονται στο εκάστοτε νέο νόμισμα, που επιβάλλεται από το εθνικό δίκαιο, ως επίσημο νόμισμα της χώρας.


Παρακάτω θα βρείτε λίγες περισσότερες πληροφορίες για τους νομικούς και όσους αρέσκονται να διαβάζουν νομικά:

Α. Εν προκειμένω, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής το 291ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο "Όταν πρόκειται για χρηματική οφειλή σε ξένο νόμισμα που πρέπει να πληρωθεί στην Ελλάδα, ο οφειλέτης, αν δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο, έχει δικαίωμα να πληρώσει σε εγχώριο νόμισμα με βάση την τρέχουσα αξία του ξένου νομίσματος στο χρόνο και τον τόπο της  πληρωμής".

Τούτο διότι κατά το χρόνο συνομολογήσεως της σύμβασης, το ευρώ δεν ήταν ξένο νόμισμα της χώρας. Ήταν το εθνικό της νόμισμα. Επομένως, αφού ελλείπει το στοιχείο της συνομολογήσεως απαίτησης σε ξένο νόμισμα δεν πληροίται δετική προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης.

Β. Εάν με τη φράση "θα δωθούν τα δάνεια ως εγγύηση" θεωρείται ότι θα γίνει τιτλοποίηση των δανείων, τότε, οφείλω να αποκαταστήσω τη νομική αλήθεια, σύμφωνα με την οποία, κατ' αρχάς, οι περισσότερες τράπεζες έχουν ήδη τιτλοποιήσει τα δάνειά σας. Δεν χρειάστηκε να φύγουμε από το ευρώ για να το πάθετε αυτό. Το πάθατε και το παθαίνετε ήδη εντός ευρώ.

Συγκεκριμένα,  με βάση το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003, μπορεί να γίνει τιτλοποίηση, δηλαδή εκχώρηση μιας απαίτησης. Η εκχώρηση αυτή, λόγω της ειδικής φύσης της αποκαλείται τιτλοποίηση, εγγράφεται στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (δηλαδή, του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών) και δεν απαιτείται η γνωστοποίησή της με εξώδικο στον οφειλέτη (δηλαδή σε εσάς) καθώς, κατά πλάσμα δικαίου, η εγγραφή στα Βιβλία ενέχει τη θέση πλασματικής εξωδίκου δηλώσεως.

Η τιτλοποίηση μιας απαίτησης, κατά τη διαδικασία του άρθρου αυτού, όμως, μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ προς εταιρείες ειδικού σκοπού. 

Ωστόσο, κανένας από τους δανειστές μας (ΕΚΤ, ΔΝΤ, ΕΕ) δεν είναι εταιρεία ειδικού σκοπού. Και κανένας από τους δανειστές μας δεν μπορεί να γίνει εταιρεία ειδικού σκοπού, αφού οι εταιρείες ειδικού σκοπού είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώ η ΕΚΤ, η ΕΕ και το ΔΝΤ είναι υπερκατικοί οργανισμοί με δημόσια νομική προσωπικότητα (τουλάχιστον η ΕΕ, για το λόγο αυτό, άλλωστε, μπορεί να σας αποδοθεί η ιθαγένεια της ΕΕ) .

Ως εκ τούτου κανείς από τους θεσμικούς πιστωτές μας δεν νομιμοποιείται να λάβει τιτλοποιημένα δάνεια ως εχέγγυα, για το οτιδήποτε. 

Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι οφειλέτης του μη βιώσιμου χρέους είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Δεν είναι οι ιδιωτικές τράπεζες. Ωστόσο, το Ελληνικό Δημόσιο δεν είναι δικαιούχος καμιάς από τις δανειακές απαιτήσεις. Δικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές τράπεζες, με τις οποίες υπογράψατε τις συμβάσεις σας. Άρα τα δάνειά σας είναι αδύνατο να καταλήξουν ως εχέγγυα του χρέους του Ελληνικού Δημοσίου, καθόσον θα έπρεπε προηγουμένως να προηγηθεί εκχώρηση των δανείων από τις ιδιωτικές τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδας κι αυτή με τη σειρά της να προσφέρει τα δάνεια αυτά ως εχέγγυα.

Αλλά και πάλι, εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδας θα συναλλασσόταν με το Ελληνικό Δημόσιο, στη βάση της παροχής πίστωσης, έστω και μέσω της παροχής εγγυήσεων, θα σκόνταφτε στην απαγορευτική διάταξη της παραγράφου 1 του Άρθρου 104 της Συνθήκης του Μάαστριχτ, σύμφωνα με την οποία "1. Απαγορεύονται οι υπεραναλήψεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές διευκο­λύνσεις από την ΕΚΤ ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, οι οποίες εφεξής αποκαλούνται "Εθνικές κεντρικές τράπεζες", προς κοινοτικά όργανα ή οργα­νισμούς, κεντρικές κυβερνήσεις, περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές, άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις των κρατών μελών ' απαγορεύεται επίσης να αγοράζουν απευθείας χρεώγραφα από τους οργανισμούς ή τους φορείς αυτούς η ΕΚΤ ή οι εθνικές κεντρικές τράπεζες."    

Ίσως το ακόμα καλύτερο είναι ότι, κανείς από τους θεσμικούς πιστωτές μας (ΕΚΤ, ΕΕ, ΔΝΤ)  δεν μπορεί να ιδρύσει καμία τέτοια εταιρεία (δηλαδή, εταιρεία ειδικού σκοπού), γιατί, όπως είδατε από το παραπάνω άρθρο, τέτοια πιστωτική διευκόλυνση απαγορεύεται. 

Γ. Περαιτέρω, εάν ήθελε υποτεθεί, ότι με τη φράση "θα δωθούν τα δάνεια ως εγγύηση" υπονοήθηκε, ότι η εκχώρηση θα γίνει με τους όρους του Αστικού Κώδικα, που αφορούν την εκχώρηση (ΑΚ 455-470), τότε η εκχώρηση θα πρέπει να σας γνωστοποιηθεί με εξώδικο, που θα απευθύνει ο νέος κτήτορας της απαίτησης προς εσάς, γεγονός που σας δίνει τη δυνατότητα να αμυνθείτε στην εκχώρηση.

Στην περίπτωση αυτή θα ίσχυε το  `Αρθρο 462 σύμφωνα με το οποίο "Ο οφειλέτης έχει προς τον εκδοχέα τις ίδιες υποχρεώσεις που είχε προς τον εκχωρητή." Δηλαδή, πρακτικά, δεν θα άλλαζε τίποτα για εσάς, αφού θα εξακολουθούσατε να έχετε τις υποχρεώσεις που αναλάβατε με τη δανειακή σας σύμβαση και τίποτα παραπάνω ή λιγότερο.

Δ. Αλλά ακόμα κι αν θέλαμε να ερευνήσουμε τον υποτιθέμενο κίνδυνο από τη σκοπιά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και πάλι ο άτεχνος εκβιασμός που επιχειρείται από τα ΜΜΕ, δεν θα ίσχυε, καθώς σε αυτή την περίπτωση, εφαρμοστέο Δίκαιο είναι αυτό που προβλέπει η δανειακή σας σύμβαση, όπως άλλωστε προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΚ) 593/2008  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) και τον οποίο μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει το εφαρμοστέο δίκαιο της δανειακής σας σύμβασης είναι ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ. 

Ε. Αλλά, ας μου βάλω δύσκολα. Ας πούμε ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει κι ότι κατ' απαίτηση των δανειστών αλλάζουν όλα. Τότε τι γίνεται; Είστε απροστάτευτοι;

Όχι, βέβαια. 
Τότε θα εφαρμοζόταν το ΑΚ 388 σύμφωνα με το οποίο "Αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως,ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης,μεταβλήθηκαν ύστερα, από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, και από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη".

Δηλαδή, θα ζητούσατε προστασία από τη Δικαιοσύνη, την μόνη εξουσία που θα απέμενε να προστατεύσει όλα αυτά, που με τόσο πάθος κάποιοι προσπαθούν να σας πειθαναγκάσουν να εκποιήσετε τις τελευταίες ημέρες. 

Συνεπώς, μετά από όλα τα παραπάνω, δικαιούμαι, νομίζω να φωνάζω ότι
ΛΕΤΕ ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ κε ΕΙΣΑΓΓΕΛΑΤΟ ΜΑΣ!

ΛΕΤΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ.

ΕΝΟΨΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΚΑΛΩ ΤΟΝ κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΩΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗς ΕΠΕΧΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

Με τιμή,
Μάριος Μαρινάκος

ΥΓ: Το ΕΣΡ δεν το αναφέρω καν...αυτό φαίνεται ότι ξαφνικά έφυγε από τη χώρα.

de jure app