Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

27/2014 ΜονΠρωτΚορίνθου: Αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγή πληρωμής, λόγω υπέρβασης του νομίμου επιτοκίου

Περίληψη: Με την υπ' αριθμ 27/2014 απόφαση της κας Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, επί αιτήσεως με την οποία ζητείτο η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης με ανακοπή (632ΚΠολΔ) διαταγής πληρωμής, πιθανολογήθηκε, ότι η τράπεζα εφάρμοζε επιτόκιο, το οποίο υπερέβαινε τα ανώτατα εξωτραπεζικά επιτόκια. 

Το ύψος του επιτοκίου αυτού θεωρήθηκε παράνομο ως καταχρηστικό και κατ' ακολουθίαν του λόγου αυτού, επηρεάστηκε η αποδεικτικότητα με έγγραφα και το εκκαθαρισμένο του συνόλου της απαιτήσεως. Για τους λόγους αυτούς διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής.


Ειρ. Σικυώνος 271/2013: Αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής, λόγω παράβασης της αρχής του υπεύθυνου δανεισμού

Περίληψη: Με την υπ' αριθμ 271/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος διατάσσεται η αναστολή εκτελέσεως της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, που εκδόθηκε σε βάρος μόνο του εγγυητή και όχι και σε βάρος του πρωτοφειλέτη, καθώς πιθανολογήθηκε ως ορισμένη, νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη η αιτίαση, ότι η τράπεζα προέβη στην ένδικη χορήγηση κατά παράβαση της αρχής του υπεύθυνου δανεισμού.

Σχόλιο: Η απόφαση πιθανολογεί παράβαση της αρχής του υπεύθυνου δανεισμού, βάσει των γενικών διατάξεων του ΑΚ και όχι επί τη βάσει της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο εγγυητής ελευθερώνεται κατ' άρθρο 862ΑΚ, εφόσον η ικανοποίηση του πιστωτή κατέστη αδύνατη από δικό του πταίσμα (δόλο, ελαφριά ή βαριά αμέλεια), ενώ κατ' άρθρο 332 παρ 1 ΑΚ, είναι άκυρη κάθε ενδεχόμενη συμφωνία, που περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη από δόλο ή αμέλεια της Τράπεζας.


Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΟλΣτΕ 29/2014: Αφορολόγητα τα επιδόματα βιβλιοθήκης και έρευνας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ

Αφορολόγητα κρίθηκαν από την Ολομέλεια του ΣΤΕ τα επιδόματα βιβλιοθήκης και έρευνας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, αφού απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης που είχε καταθέσει το Ελληνικό Δημόσιο κατά της 281/2011 Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Η υπόθεση είχε παραπεμφθεί στην Ολομέλεια με την υπ' αριθμ 1944/2012 απόφαση του Β Τμήματος του ΣτΕ.

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

285/2013 Ειρηνοδικείου Σικυώνος

Ιστορικό:
Ο δανειολήπτης-αιτών είχε συνολικά δάνεια ύψους 84.495,37€. Υπήρξε άνεργος και πλέον συνταξιούχος με μηνιαίο συντάξιμο εισόδημα περί τα 940€. 

Με την απόφαση διατάσσεται:
α) Η καταβολή μηνιαίων δόσεων συνολικού ύψους 550€ στο πλαίσιο του 8 παρ 2, με αντίστοιχη περίοδο χάριτος για τις δόσεις του 9 παρ 2.
β) Εξαίρεση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση
γ) Εξαίρεση δεύτερης κατοικίας και ΙΧ από τη ρευστοποίηση.
δ) Η μελλοντική περιουσία που θα προκύψει (οφειλόμενη αποζημίωση απόλυσης), ως μεταπτωχευτική περιουσία, δεν μπορεί να αποτελέσει κονδύλιο, το οποίο οφείλει ο αιτών να διαθέσει για την αποπληρωμή των οφειλών αυτών.

Σχόλιο: 
Μια πολύ καλή απόφαση. Μπορεί το δικαστήριο ατυχώς να αναφέρθηκε σε "ρευστοποίηση" της αποζημίωσης αλλά προφανώς εννοεί την συνεισφορά του ποσού της αποζημίωσης στο ύψος των μηνιαίων καταβολών.

Από τα θετικά σημεία της απόφασης το γεγονός, ότι δεν ρευστοποιήθηκε η δεύτερη κατοικία και ότι η μελλοντική περιουσία συνιστά μεταπτωχευτική περιουσία που είναι αδιάφορη για την αποπληρωμή των πιστωτών. Ομοίως θετική και σωστή η παροχή περιόδου χάριτος, ώστε να μην συντρέχουν οι δόσεις του 8 παρ 2 με τις δόσεις του 9 παρ 2.

Από την άλλη πλευρά, προβληματικά φαίνονται τα μαθηματικά της απόφασης. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι καταβολές του 8 παρ 2 δεν συναθροίζονται στις καταβολές του 9 παρ 2 και αντίστροφα, δίχως όμως να υπάρχει ειδική αιτιολογία προς τούτο. Χαρακτηριστικό είναι ότι αν και η απόφαση αποφαίνεται ότι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές μέχρι 40.730,33€ στο πλαίσιο του 9 παρ 2 (διάσωση κατοικίας), αμέσως παρακάτω διατάζει ολική αποπληρωμή της ενέγγυας πιστώτριας για συνολικό ποσό 48.829,80€

Τέλος πάντων, παραθέτω το κείμενο της απόφασης, με επισημάνσεις σε κάποια -κατά την άποψή μου- σημαντικά της σημεία.

268/2013 Ειρηνοδικείο Σικυώνος

Ιστορικό:
Η δανειολήπτρια-αιτούσα φέρεται να όφειλε συνολικά το ποσό των 251.899,74 ελβετικών φράγκων ή 209.480,02€. Είναι άνεργη επί σειρά ετών και δίχως εισοδήματα. 


Με την απόφαση διατάσσεται:

α) Η ελεύθερη εκποίηση ιδανικού μεριδίου 18,75% επί ενός ακινήτου με εμπορική αξία του μεριδίου, ύψους 8000€ και ελεύθερη εκποίηση ιδανικού μεριδίου 37,5% επί άλλου ακινήτου, με εμπορική αξία του μεριδίου ύψους 1000€,
β) Χορήγηση τετραετούς περιόδου χάριτος 
γ) Καταβολή επί ένα έτος (12 μήνες) του ποσού των 80€ μηνιαίως.
δ) Επανεξέταση ένα έτος μετά την έκδοση της απόφασης.
ε) Μετά την παρέλευση της τετραετίας της περιόδου χάριτος, δόση 354,16 ευρώ για 196 μήνες.

Σχόλιο:
 

Ένα διστακτικά θαρραλέο βήμα. Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να είχε νομολογήσει. Αντί της νομολογίας επελέγησαν ουσιαστικές ρυθμίσεις, προς την ίδια κατεύθυνση.

Από τα θετικά σημεία της απόφασης το γεγονός ότι για 209.000€ απαίτηση, η δανειολήπτρια θα πληρώσει (80 Χ 12=) 960€. Ένα έτος μετά την δημοσίευση της απόφασης, ορίζεται επανεξέταση στην οποία επιτρέπεται και η αναπροσαρμογή του ύψους της μηνιαίας δόσης των 354,16 ευρώ, για το πέραν της τετραετίας χρονικό διάστημα. Ομοίως θετική και σωστή η παροχή τετραετούς περιόδου χάριτος.

Από την άλλη πλευρά, ούτως ή άλλως, προβληματική είναι η ρευστοποίηση ιδανικών μεριδίων. Πολλώ δε μάλλον εάν δεν υπάρχει αποδοχή κληρονομιάς και μεταγραφή (κατά τον ΑΚ), ώστε τα ακίνητα να ανήκουν στην αιτούσα. Ομοίως προβληματική φαίνεται η ρύθμιση του 8 παρ 2 που επελέγη, με έσοδα από τη μητέρα της αιτούσας. Η μητέρα δεν είναι ούτε κατά τη σύμβαση ούτε κατά το νόμο υπόχρεη προς καταβολή. Αντί του 8 παρ 2 το δικαστήριο, αφού άλλωστε διαπίστωσε ανεργία, θα έπρεπε να προχωρήσει με το 8 παρ 5 σε συνδυασμό με το 9 παρ 2. 

Τέλος πάντων, παραθέτω το κείμενο της απόφασης, με επισημάνσεις σε κάποια -κατά την άποψή μου- σημαντικά της σημεία. 


de jure app