Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΠολΠρωτΚορίνθου 184/2014 (τακτική): Διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη επί βάσιμων ανακοπών και προσθέτων λόγων

Με την υπ' αριθμ 184/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, διαπιστώνεται η βασιμότητα των λόγων που προβλήθηκαν με τις κατατεθείσες ανακοπές. Ειδικότερα, γίνεται δεκτό ότι στην έννοια του καταναλωτή εντάσσεται και η ανακόπτουσα (εταιρεία) για οφειλή προερχόμενη από το χρεωστικό υπόλοιπο ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, ενώ περαιτέρω, διαπιστώνεται βασιμότητα σχετικά με τον ισχυρισμό περί παράνομης περιόδου εκτοκισμού επί έτους 360 ημερών (αντί του ορθού των 365 ημερών), παράνομου (ανά τρίμηνο) ανατοκισμού των εν καθυστερήσει τόκων και της εισφοράς του Ν. 128/75.

Να σημειωθεί, ότι για το ορισμένο των λόγω της ανακοπής, συντάχθηκε και προσκομίστηκε τεχνική έκθεση, η οποία μνημονεύεται στο κείμενο της αποφάσεως. 

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι, το Δικαστήριο, απολύτως ορθά και σύμφωνα με τη διάταξη του 633 ΚΠολΔ, εφόσον οι ανακοπές ασκήθηκαν εμπρόθεσμα, προχωρά σε εκτίμηση της βασιμότητας των προβαλλόμενων λόγων, τους οποίους διαπιστώνει ως νόμιμους και δεν υποπίπτει στο σφάλμα της εξέτασης της υποτιθέμενης αοριστίας των προβαλλόμενων λόγων λόγω της μη αναφοράς ειδικότερων κονδυλίων, με την οποία η τράπεζα επεχείρησε να αντιστρέψει το βάρος της απόδειξης κατά την δικάσιμο της ανακοπής.

Διατάσσει δε πραγματογνωμοσύνη, διότι η μαθηματική απόδειξη των επιμέρους κονδυλίων και η πολυπλοκότητα των απαιτούμενων μαθηματικών πράξεων απαιτεί ειδικές γνώσεις της επιστήμης.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ και για όποιον θέλει να την διαβάσει παρατίθεται το σχέδιο της αποφάσεως (δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα) που έχει ως ακολούθως 

ΜονΠρωτΚορίνθου 255/2014 (ασφ): Αναστέλλεται η εκτέλεση Διαταγής Πληρωμής

Με την υπ' αριθμ 255/2014 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, αναστέλλεται η εκτέλεση της εκεί προσβαλλόμενης εμπροθέσμως με ανακοπή Διαταγής Πληρωμής, καθόσον, όπως διαπιστώνει το Δικαστήριο:

α) Εφαρμόστηκε ως περίοδος εκτοκισμού το έτος 360 ημερών 
β) Υπήρξε παράνομη μετακύλιση και τοκοφορία της εισφοράς του Ν. 128/1975.
γ) Επιβλήθηκαν αόριστα "έξοδα" στον λογαριασμό τα οποία συνιστούν προμήθεια, η είσπραξη της οποίας απαγορεύεται.

Ενόψει αυτών διατάσσεται η αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλόμενης Διαταγής Πληρωμής, μέχρι εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης επί της ανακοπής, ενώ επιπλέον, ιδιαιτέρως σημαντική είναι η διάταξη του Δικαστηρίου κατά το μέρος που κρίνει νόμιμη την αίτηση σχετικά με την μη εμφάνιση των προσωπικών δεδομένων της αιτούσας στη βάση δεδομένων του Συστήματος Οικονομικής Συμπεριφοράς.

Η απόφαση μπορεί να κατέβει από εδώ, ενώ για όποιον θέλει να την διαβάσει παρατίθεται αυτούσια, αμέσως κατωτέρω

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

401/2014 ΕιρΚορίνθου (Ασφ νομής): Απορρίπτεται λόγω παραγραφής η αίτηση

Με την υπ' αριθμ 401/2014 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Κορίνθου, ερμηνεύοντας κατά τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ την ένδικη σύμβαση, αποφαίνεται ότι η άσκηση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων ή/και η έκδοση παραπεμπτικής απόφασης δεν αποτελούν γεγονότα διακοπτικά της ενιαύσιας παραγραφής της προστασίας νομής. Ως εκ τούτου, στην κρινόμενη υπόθεση, δοθέντος ότι είχε παρέλθει έτος από την επίδοση της εξωδίκου καταγγελίας της αιτούσας -και σύμφωνα και με τους ισχυρισμούς τους καθ' ων η αίτηση- διαγιγνώσκει ότι η απαίτηση της αντιδίκου ήταν παραγεγραμμένη και απορρίπτει την αίτηση.

Η απόφαση μπορεί να κατέβει από εδώ, ενώ για όποιον θέλει να την διαβάσει, έχει ως ακολούθως:348/2014 ΜονΠρωτΚορίνθου (Ασφ): Απορρίπτεται αίτημα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης

Με την υπ' αριθμ 348/2014 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, απορρίφθηκε η αίτηση της αντιδίκου τράπεζας για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, πρωτίστως, ως απαράδεκτη (λόγω αοριστίας) και δευτερευόντως ως ουσία αβάσιμη. 

Κατ' αρχάς, η αοριστία εντοπίζεται στο γεγονός, ότι δεν αναφέρονται στην κρινόμενη αίτηση συγκεκριμένα περιστατικά επικείμενου κινδύνου, που να δικαιολογούν  την υποβολή της αίτησης.

Όμως, ως προς το ουσία αβάσιμο, η απόφαση αυτή παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθόσον δέχεται, ότι ενόψει του ότι η ένδικη δανειακή σύμβαση είχε ήδη καταγγελθεί από την πλευρά της τράπεζας, η τελευταία θα μπορούσε να προχωρήσει στην έκδοση Διαταγής Πληρωμής, ώστε αποκτώντας εκτελεστό τίτλο, να προβεί στην άνευ ετέρου τινός γεγονότος, στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης.

Στο σημείο αυτό, δηλαδή, κι όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, γίνεται δεκτός ο πρώτος ισχυρισμός των καθ' ων η αίτηση, σύμφωνα με τον οποίο, όταν ο δανειστής παραλείπει να προκαλέσει την δημιουργία τίτλου για την εγγραφή προσημείωσης, η νομολογία έκρινε, ότι εφόσον μπορεί εύκολα να αποκτήσει τίτλο για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης με διαταγή πληρωμής, στερείται εννόμου συμφέροντος να υποβάλει αίτηση για έκδοση απόφασης προς εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης 17/1973, ΕλλΔνη 1974).

de jure app