Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

309/2014 ΜονΠρωτΙωαννίνων: Αναστέλλεται πλειστηριασμός υπό τον όρο εγγυοδοσίας, λόγω καταχρηστικότητας των κριτηρίων διαμόρφωσης του επιτοκίου

Περίληψη: Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εξέδωσε την υπ' αριθμ 309/2014 απόφασή του με την οποία αναστέλλεται ο προσδιορισμένος πλειστηριασμός (κατ' άρθρο 938 ΚΠολΔ), με αίτηση αναστολής που ασκήθηκε κατόπιν προβολής προσθέτων λόγων ανακοπής (οι οποίοι, ωστόσο, εκτιμήθηκαν ως αυτοτελής ανακοπή του 933ΚΠολΔ που προβλήθηκαν παραδεκτά εντός της προθεσμίας του 934 1β ΚΠολΔ) λόγω καταχρηστικότητας των κριτηρίων προσδιορισμού του επιτοκίου, υπό τον όρο καταβολής εγγύησης. 


Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

2148/2014 ΕιρΑθηνών: Με την καταβολή του τιμήματος επέρχεται αυτοδίκαια οριστική μεταβίβαση νομής και κυριότητας

Περίληψη της 2148/2014 του Ειρηνοδικείου Αθηνών:

Η αγωγή δεν είναι νόμιμη, διότι σύμφωνα με όσα σε αυτήν αναφέρονται το τίμημα του αυτοκινήτου εξοφλήθηκε από το δάνειο που έλαβε ο εναγόμενος από την ενάγουσα και, συνεπώς, με την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του αγοραστή, της πληρωμής του τιμήματος προς την πωλήτρια επήλθε αυτοδίκαια η οριστική μεταβίβαση της κυριότητας και συνακόλουθα της νομής του πωληθέντος πράγματος στον αγοραστή (βλ. Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, ΑΚ, άρθρο 532 αριθμ 47) και δεν υφίστατο νομικό έρεισμα για να μεταβιβάσει η πωλήτρια προς την τράπεζα την νομή του πωληθέντος ή να εκχωρήσει δικαιώματα που δεν εκέκτητο εκ της πωλήσεως, όπως το διαπλαστικό δικαίωμα της υπαναχωρήσεως από τη σύμβαση της πώλησης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανατροπή των αποτελεσμάτων της σύμβασης πώλησης και την εντεύθεν αναζήτηση της νομής του πράγματος, υπό τις περαιτέρω προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου (984, 987ΑΚ) από την ενάγουσα, η οποία και εδύνατο να ασκήσει κατά του εναγομένου μόνον τα ενοχικά δικαιώματά της που απορρέουν από τη σύμβαση του δανείου.

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

ΜονΠρωτΚορίνθου 317/2014: Αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής

Με την συγκεκριμένη απόφαση αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής κατά της οποίας είχε ασκηθεί ανακοπή νομότυπα και εμπρόθεσμα, λόγω πιθανολόγησης της βασιμότητας της ανακοπής, αφού διαπιστώνεται παράνομος εκτοκισμός της απαίτησης επί έτους 360 ημερών (αντί του ορθού 365) και παράνομος ανατοκισμός της εισφοράς του Ν. 128/75. Ενόψει τούτων, παρέλκει η εξέταση των υπολοίπων λόγων ανακοπής.

Σχόλιο: Μια εξαιρετική απόφαση του συνεργάτη μου, κου Άγγελου Τσιφτσή, για την οποία του δίνω και δημοσίως τα συγχαρητήριά μου! 

de jure app