Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

92/2014 Ειρ. Νεμέας: Διδάσκει την ορθή εφαρμογή του Ν. 3869/2010

Περίληψη: Με την εν λόγω απόφαση ερμηνεύεται τι αποτελεί αδυναμία πληρωμών, η οποία καθορίζεται με βάση τη σχέση οφειλών και παροντικής ρευστότητας, αφού ληφθεί υπόψη και η προβλεπόμενη για το εγγύς μέλλον εξέλιξη της ρευστότητας του οφειλέτη. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ρευστότητας, δεν τηρείται ο κανόνας του άρθ. 8 παρ 2 αλλά ο κανόνας του αρ 8 παρ 5. Ορίζονται μηδενικές καταβολές, διότι ο αιτών δεν δύναται να καταβάλλει. Κατ' αυτό τον τρόπο τηρούνται και τα άρθρα 21, 2 παρ 1, 1 παρ 1 και 2, και 25  του Συντάγματος. Ως προς τα λοιπά χρέη του ο αιτών απαλλάσσεται.

Συνοπτικά η απόφαση:
Ύψος οφειλών: 46.309,76€
Επιστρεπτέο ποσό (δυνάμει της απόφασης): 2.009,28€
Μηνιαία δόση: Μηδενικές καταβολές επί τριετία και μετά 20,93 ευρώ/μήνα για 96 μήνες
Διαγραφόμενο χρέος: 44.300,48€ (ποσοστό διαγραφής: 95,66%)

Την απόφαση μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ ή να την διαβάσετε αμέσως παρακάτω:


Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

173/2014 Ειρ. Σικυώνος: Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής, λόγω βαρείας αμέλειας της τράπεζας κατά τη χορήγηση

Περίληψη: Με την υπ' αριθμ 173/2014 απόφασή της η κα Ειρηνοδίκης  έκρινε ότι είναι άκυρη η Διαταγή Πληρωμής που στρέφεται κατά εγγυητή, εφόσον προηγουμένως έχει υποστηριχθεί και αποδειχθεί βαρεία αμέλεια της τράπεζας, κατά τη χορήγηση του δανείου και περαιτέρω, για την εξασφάλιση της πίστωσης. Παρεμπιπτόντως κρίνεται άκυρη η παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση δίζησης, μη αποκλειομένης έτσι, της εφαρμογής του 862 ΑΚ.

Σχόλιο: Η κα Ειρηνοδίκης, χρησιμοποιώντας τις γενικές διατάξεις για την απελευθέρωση του εγγυητή του Αστικού Κώδικα, καταλήγει στην ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής. Η απόφαση δεν θεμελιώνεται στην παραβίαση της "αρχής του υπεύθυνου δανεισμού" (σύμφωνα με την ΚΥΑ 699/2010) - την οποία μόνο υπονοεί η σχολιαζόμενη απόφαση. Mάλλον, κρίθηκε ότι πληρέστερη προστασία στην ένδικη περίπτωση παρέχουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η παρεμπίπτουσα κρίση περί ακυρότητας της προηγούμενης παραίτησης του εγγυητή από την ένσταση διζήσεως, είναι προδήλως ορθή. 

Η απόφαση έχει ως ακολούθως

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Πόσο νόμιμα είναι τα δάνεια σε συνάλλαγμα που χορηγούνται στην Ελλάδα;


Εκμεταλλευόμενος την αποχή των δικηγόρων (λόγω του κατατεθέντος Κώδικα Τραπεζικής Οικονομίας με Πολιτική Νομιμοποίηση) σκέφτηκα ότι θα είχε ιδιαίτερη αξία, η έρευνα, με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων (και, γιατί όχι, Δικαστών) της νομιμότητας της χορήγησης δανείων σε συνάλλαγμα.

Παραθέτω μια πρώτη σκέψη, στη νομική της διάσταση, εκκινώντας από την έρευνα της Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας με αριθμό 2325/1994, ώστε να ξεκινήσει η αναζήτηση.

Η ΠΔΤΕ 2325/1994

Η εν λόγω Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ ΠΔΤΕ 2342/1994, ορίζοντας η ίδια ότι έλκει την ισχύ της από: α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», β) την ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91, όπως ισχύει, γ) την ΠΔ/ΤΕ 1976/19.9.91, (η οποία, όπως προαναφέρθηκε, καταργήθηκε), δ) την απόφαση ΕΝΠΘ 499/16/18.5.92, ε) την απόφαση ΥΔΣ 640/13/4.8.81, στ) τις Π.Δ./ΤΕ 2302/16.5.94 και 2303/16.5.94 και ζ) τα Π.Δ. 96/23.3.93 και 104/14.5.94, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Για πρώτη φορά με την εν λόγω Πράξη, επιτρέπεται, η χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα φυσικών και νομικών προσώπων, κατοίκων εσωτερικού, από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, για την κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών τους, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, για τις οποίες επιτρέπεται αντίστοιχα η χρηματοδότηση σε δραχμές.

Ωστόσο, η ανωτέρω Πράξη πάσχει από πλευράς νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, αφού, καταρχάς, στηρίζεται στο άρθρο 1 του Ν.1266/82, περί των αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Στο άρθρο αυτό, όμως, δεν παρέχεται η αρμοδιότητα προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας να καθορίζει ευρύτερα πλαίσια δανεισμού, από αυτά που ορίζει ο Νόμος, αποφασίζοντας και καθορίζοντας το νόμισμα του δανεισμού ή πολύ περισσότερο, την υποκατάσταση των δανειακών προϊόντων από προϊόντα επενδυτικής φύσης, που έλκουν την καταγωγή τους, όχι από τη λιανική τραπεζική αλλά από τις χρηματαγορές. Εξάλλου, οι αρμοδιότητες του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ως προϊόντα νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, δεν εμπλουτίστηκαν ούτε μεταγενέστερα, ώστε να αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες από όσες αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.1266/1982. 

Κατά δεύτερο λόγο, η υπό έρευνα Πράξη, επικαλείται την υπ’ αριθμ ΠΔΤΕ 1955/1991. Ωστόσο, η ΠΔΤΕ 1955/1991 αναφέρεται στις προϋποθέσεις και τους ειδικότερους όρους χορηγήσεως δραχμικών δανείων και όχι δανείων σε συνάλλαγμα και μάλιστα, σε χρόνο κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η δανειοδότηση κατοίκων της Ελλάδας με συνάλλαγμα (1991). Απεναντίας, κατά το χρόνο εκδόσεως και ισχύος της 1955/1991, ίσχυαν δημοσίας τάξεως συναλλαγματικοί περιορισμοί και περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων. 

Εξάλλου, στην παράγραφο ΣΤ της υπ’ αριθμ 1955/1991 πράξης ορίζεται ρητά ότι: «Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις που απαγορεύουν τη χορήγηση ορισμένων κατηγοριών δανείων από συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα ή κατηγορίες πιστωτικών ιδρυμάτων».

Με τα δεδομένα αυτά αποδεικνύεται το προφανές: Δραχμικά δάνεια μπορούσαν να διατίθενται προς τους Έλληνες πολίτες. Αλλά, η διάθεση συναλλάγματος, μπορούσε να γίνεται μόνο εφόσον τηρούνται οι συναλλαγματικοί και νομισματικοί κανόνες, που είχαν τεθεί και ήταν σε τότε ισχύ και πάντως, όχι υπό τη μορφή δανειακής χορήγησης. Συνεπώς, η επίκληση της εν λόγω Πράξης, είναι προδήλως άστοχη, στην περίπτωση που με αυτήν επιχειρείται να νομιμοποιηθεί η χορήγηση δανείων συναλλάγματος. Κάθε απόπειρα ανάλογης εφαρμογής διατάξεων, όρων και προϋποθέσεων που ίσχυαν για τη χορήγηση δραχμικών δανείων, ώστε οι ίδιες διατάξεις, όροι και προϋποθέσεις να εφαρμοστούν κι επί δανείων συναλλάγματος είναι ήδη, από το νομοθετικό καθεστώς της εποχής, απολύτως απαγορευμένη και ως εκ τούτου παράνομη.

Κατά τρίτο λόγο, η εξεταζόμενη Πράξη επικαλείται την υπ’ αριθμ ΠΔΤΕ 1976/1991, η οποία, όμως καταργείται με τις διατάξεις του παρόντος νομοθετήματος και ειδικότερα, με την παράγραφο 7 της ίδιας της πράξης. Εξάλλου, και πάλι κάθε απόπειρα ανάλογης εφαρμογής διατάξεων, όρων και προϋποθέσεων που ίσχυαν για τη χορήγηση δραχμικών όρων, ώστε οι ίδιες διατάξεις, όροι και προϋποθέσεις να εφαρμοστούν κι επί δανείων συναλλάγματος είναι ήδη με το νομοθετικό καθεστώς της εποχής, απολύτως παράνομη.

Τέλος, επικαλείται δυο Προεδρικά Διατάγματα, ήτοι τα υπ’ αριθμ 96/1993 και 104/1994, που είχαν ως σκοπό, το μεν πρώτο (ΠΔ 96/1993) την προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 88/361/ΕΟΚ και της Οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων και το μεν δεύτερο (ΠΔ 104/1994), τροποποίησε το ΠΔ 96/1993 «περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. 88/361/ΕΟΚ και της Οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων».

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 96/1993 «Καταργείται κάθε υφιστάμενος περιορισμός στην κίνηση κεφαλαίων μεταξύ κατοίκων της Ελλάδος και άλλων κρατών μελών των Ε.Κ.». 

Ωστόσο, όπως είναι γνωστό η Ελβετία δεν αποτέλεσε ποτέ μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ώστε η ελεύθερη διακίνηση του νομίσματός της να νομιμοποιείται εντός της Ελληνικής επικράτειας, δυνάμει του εν λόγω νομοθετήματος. 

Εξάλλου, ναι μεν δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 104/1994, ορίζεται ότι «2. Καταργείται κάθε υφιστάμενος περιορισμός στις κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ κατοίκων της Ελλάδος και όλων των άλλων κρατών, οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 9 του Προεδρικού Διατάγματος 96/93» αλλά, αφενός, η τράπεζα που χορήγησε το εκάστοτε ερευνώμενο δάνειο δεν είναι κάτοικος κανενός άλλου κράτους. Αντιθέτως, εδρεύει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις καταστατικές της ρυθμίσεις, τους Νόμους και τις Υπουργικές Αποφάσεις της Ελληνικής Πολιτείας και καταναλωτές των προϊόντων της υπήρξαν (ως επί το πλείστον) Έλληνες πολίτες, κάτοικοι Ελλάδας (ιδία δε για την αγορά στέγης) 

Αλλά με μια προσεκτικότερη ανάγνωση διαπιστώνει κανείς ότι με την παραπεμπτική αναφορά στο Παράρτημα ΙΙΙ, του ΠΔ 96/1993, οι αναφερόμενες και ως εκ τούτου επιτρεπόμενες πράξεις αφορούν σε άλλου είδους χρηματοοικονομικές κινήσεις (πχ μετοχές και ομολογίες που διαπραγματεύονται ή δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο) και επ’ ουδενί στην συνομολόγηση δανείων σε ξένο νόμισμα.

Για του λόγου το αληθές, παρατίθεται αυτούσιο το κείμενου του Παραρτήματος ΙΙΙ, του ΠΔ 96/1993, που έχει επί λέξει ως ακολούθως:
«ΙΙΙ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (μη συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Ι, ΙV και V)
α) Μετοχές και λοιποί τίτλου που έχουν χαρακτήρα συμμετοχής (1)
β) Ομολογίες (1)

Α. Συναλλαγές επί τίτλων στις αγορές κεφαλαίων.
1. Απόκτηση από μη κατοίκους εθνικών τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο (1).
2. Απόκτηση από κατοίκους ξένων τίτλων που είναι διαπραγματεύσιμοι στο χρηματιστήριο.
3. Απόκτηση από μη κατοίκους εθνικών τίτλων που δεν είναι διαπραγματεύσιμοι στο χρηματιστήριο (1).
4. Απόκτηση από κατοίκου ξένων τίτλων που δεν είναι διαπραγματεύσιμοι στο χρηματιστήριο.

Β. Εισαγωγή τίτλων στις κεφαλαιαγορές (1).
I) Εισαγωγή στο χρηματιστήριο (1).
II) Εκδοση και τοποθέτηση σε κεφαλαιαγορά (1).

1. Εισαγωγή εθνικών τίτλων σε αλλοδαπή κεφαλαιαγορά.
2. Εισαγωγή ξένων τίτλων στην εθνική κεφαλαιαγορά.»


Ώστε, εν τέλει, ακόμα και στην αδόκητη εκείνη περίπτωση, κατά την οποία ήθελε θεωρηθεί ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας είχε την νομοθετική εξουσιοδότηση να ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, και το νόμισμα δανεισμού, παρόλα ταύτα, τα νομοθετήματα στα οποία αποπειράται να θεμελιωθεί η νομοθετική εξουσιοδότηση, αφενός φέρονται να είναι άσχετα, όχι μόνο με τον ενιαίο ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, που οριοθετήθηκε με την δημιουργία της ΕΕ και στην οποία επ’ ουδενί δεν εντάχθηκε ποτέ η Ελβετία και το νόμισμά της, αλλά και αφετέρου, διότι με τα εν λόγω νομοθετήματα επιχειρείται να επιτευχθεί η ελευθερία της διασυνοριακής κινήσεως των κεφαλαίων, η οποία πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερη και δεν μπορεί να γνωρίζει συνοριακούς και γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ωστόσο, οι τράπεζες (ιδίως δε οι 4 συστημικές που απέμειναν και διασώθηκαν με κεφάλαια του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από την κοινωνικοποίηση της πτώχευσής τους) εδρεύουν στην Ελλάδα και εμείς είμαστε μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

Συνεπώς, δεν συντρέχει περίπτωση διασυνοριακής κίνησης κεφαλαίων. 

Επομένως, το επιτρεπτικό ρυθμιστικό πεδίο των δυο Προεδρικών Διαταγμάτων κείται εκτός των ορίων της δανειοδότησης Ελλήνων πολιτών με δάνεια σε συνάλλαγμα.

Αφετέρου, με τα εν λόγω Προεδρικά Διατάγματα, επιχειρούνται να ρυθμιστούν χρηματιστηριακές και εξωχρηματιστηριακές πράξεις συναλλάγματος, σχετικά με ομολογίες και μετοχές, οι οποίες, προφανώς, είναι πράξεις επί επενδυτικών χρηματοοικονομικών προϊόντων και προϊόντων των δευτερογενών οικονομικών αγορών (παραγώγων - ιδίως κατά το μέρος που κάθε δομημένο ομόλογο -CDO- καθίστατο ως αντικείμενο χρηματοοικονομικών συναλλαγών) και ουδεμία συνάφεια ή έστω και παρεμπίπτουσα σχέση έχουν με την συνομολόγηση δανείων των καταναλωτών σε συνάλλαγμα, και ειδικότερα, σε Ελβετικό Φράγκο.

Δοθέντος, ότι η τυχόν ακυρότητα διοικητικής πράξης, μπορεί να προταθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και να ληφθεί αυτεπάγγελτα υπόψη από το πολιτικό δικαστήριο, που δικαιούται σε παρεμπίπτουσα έρευνα του κύρους της (Σπ. Ψυχομάνης, Τραπεζικό Δίκαιο-Δίκαιο των Τραπεζικών Συμβάσεων, τόμος ΙΙ, σελ 100, σημείωση 143, με σχετικές παραπομπές), ένεκα απολύτως άκυρων κανονιστικών διοικητικών πράξεων του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, την ακυρότητα των οποίων ήδη προτείνv προς, έστω και παρεμπίπτουσα κρίση του Δικαστηρίου, αποδεικνύεται ότι ουδέποτε επετράπη, άλλως ουδέποτε επετράπη νομίμως η χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα και δη σε συνάλλαγμα στην Ελλάδα. Μετά την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις ανωτέρω Οδηγίες, επετράπη μόνο η ελεύθερη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων και μόνο επί σκοπώ διενέργειας συγκεκριμένων χρηματιστηριακών και εξωχρηματιστηριακών πράξεων, οι οποίες αναφέρονται ρητά στο παράρτημα των Προεδρικών Διαταγμάτων και στις οποίες δεν εντάσσονται τα ερευνώμενα δάνεια σε συνάλλαγμα, όπως τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο. 

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Να γιατί δεν αλλάζει ο υπότιτλος αυτού του ιστολογίου...

Το ιστορικό:
Πριν από λίγες ημέρες μου ανατέθηκε να συντάξω και να καταθέσω ανακοπή σε διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε επί τη βάσει χρεολυτικού δανείου, ύψους 2.000.000€.
Όταν μου ανατέθηκε η εντολή, ζήτησα κι έλαβα πλήρες αντίγραφο του φακέλου της Διαταγής Πληρωμής. Όταν το έλαβα (Κυριακή μεσημέρι, με το ΚΤΕΛ από τα πανέμορφα Ιωάννινα) ξεκίνησα για να γράψω τους καλύτερους (μέχρι την επόμενη φορά) πρόσθετους λόγους σε ανακοπή. Η ανακοπή γραφόταν επί δυο μέρες ασταμάτητα και στην τελική του μορφή το κείμενο έφτασε τις 124 σελίδες. Ως εκ τούτου, θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αναπαραχθεί ηλεκτρονικά. Πάντως, βρίσκεται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων για όποιον θέλει να του ρίξει μια ματιά... Σημασία έχει, ότι δυνάμει της ανακοπής και των προσθέτων λόγων, στόχος ήταν να διαταχθεί αναστολή εκτελέσεως (938 ΚΠολΔ), αφού η Τράπεζα επιδεικνύοντας περίεργη σπουδή έσπευσε να κατασχέσει και να προσδιορίσει πλειστηριασμό επί ακινήτου του εντολέα μου.

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΠολΠρωτΚορίνθου 184/2014 (τακτική): Διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη επί βάσιμων ανακοπών και προσθέτων λόγων

Με την υπ' αριθμ 184/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, διαπιστώνεται η βασιμότητα των λόγων που προβλήθηκαν με τις κατατεθείσες ανακοπές. Ειδικότερα, γίνεται δεκτό ότι στην έννοια του καταναλωτή εντάσσεται και η ανακόπτουσα (εταιρεία) για οφειλή προερχόμενη από το χρεωστικό υπόλοιπο ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, ενώ περαιτέρω, διαπιστώνεται βασιμότητα σχετικά με τον ισχυρισμό περί παράνομης περιόδου εκτοκισμού επί έτους 360 ημερών (αντί του ορθού των 365 ημερών), παράνομου (ανά τρίμηνο) ανατοκισμού των εν καθυστερήσει τόκων και της εισφοράς του Ν. 128/75.

Να σημειωθεί, ότι για το ορισμένο των λόγω της ανακοπής, συντάχθηκε και προσκομίστηκε τεχνική έκθεση, η οποία μνημονεύεται στο κείμενο της αποφάσεως. 

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι, το Δικαστήριο, απολύτως ορθά και σύμφωνα με τη διάταξη του 633 ΚΠολΔ, εφόσον οι ανακοπές ασκήθηκαν εμπρόθεσμα, προχωρά σε εκτίμηση της βασιμότητας των προβαλλόμενων λόγων, τους οποίους διαπιστώνει ως νόμιμους και δεν υποπίπτει στο σφάλμα της εξέτασης της υποτιθέμενης αοριστίας των προβαλλόμενων λόγων λόγω της μη αναφοράς ειδικότερων κονδυλίων, με την οποία η τράπεζα επεχείρησε να αντιστρέψει το βάρος της απόδειξης κατά την δικάσιμο της ανακοπής.

Διατάσσει δε πραγματογνωμοσύνη, διότι η μαθηματική απόδειξη των επιμέρους κονδυλίων και η πολυπλοκότητα των απαιτούμενων μαθηματικών πράξεων απαιτεί ειδικές γνώσεις της επιστήμης.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ και για όποιον θέλει να την διαβάσει παρατίθεται το σχέδιο της αποφάσεως (δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα) που έχει ως ακολούθως 

ΜονΠρωτΚορίνθου 255/2014 (ασφ): Αναστέλλεται η εκτέλεση Διαταγής Πληρωμής

Με την υπ' αριθμ 255/2014 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, αναστέλλεται η εκτέλεση της εκεί προσβαλλόμενης εμπροθέσμως με ανακοπή Διαταγής Πληρωμής, καθόσον, όπως διαπιστώνει το Δικαστήριο:

α) Εφαρμόστηκε ως περίοδος εκτοκισμού το έτος 360 ημερών 
β) Υπήρξε παράνομη μετακύλιση και τοκοφορία της εισφοράς του Ν. 128/1975.
γ) Επιβλήθηκαν αόριστα "έξοδα" στον λογαριασμό τα οποία συνιστούν προμήθεια, η είσπραξη της οποίας απαγορεύεται.

Ενόψει αυτών διατάσσεται η αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλόμενης Διαταγής Πληρωμής, μέχρι εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης επί της ανακοπής, ενώ επιπλέον, ιδιαιτέρως σημαντική είναι η διάταξη του Δικαστηρίου κατά το μέρος που κρίνει νόμιμη την αίτηση σχετικά με την μη εμφάνιση των προσωπικών δεδομένων της αιτούσας στη βάση δεδομένων του Συστήματος Οικονομικής Συμπεριφοράς.

Η απόφαση μπορεί να κατέβει από εδώ, ενώ για όποιον θέλει να την διαβάσει παρατίθεται αυτούσια, αμέσως κατωτέρω

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

401/2014 ΕιρΚορίνθου (Ασφ νομής): Απορρίπτεται λόγω παραγραφής η αίτηση

Με την υπ' αριθμ 401/2014 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Κορίνθου, ερμηνεύοντας κατά τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ την ένδικη σύμβαση, αποφαίνεται ότι η άσκηση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων ή/και η έκδοση παραπεμπτικής απόφασης δεν αποτελούν γεγονότα διακοπτικά της ενιαύσιας παραγραφής της προστασίας νομής. Ως εκ τούτου, στην κρινόμενη υπόθεση, δοθέντος ότι είχε παρέλθει έτος από την επίδοση της εξωδίκου καταγγελίας της αιτούσας -και σύμφωνα και με τους ισχυρισμούς τους καθ' ων η αίτηση- διαγιγνώσκει ότι η απαίτηση της αντιδίκου ήταν παραγεγραμμένη και απορρίπτει την αίτηση.

Η απόφαση μπορεί να κατέβει από εδώ, ενώ για όποιον θέλει να την διαβάσει, έχει ως ακολούθως:348/2014 ΜονΠρωτΚορίνθου (Ασφ): Απορρίπτεται αίτημα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης

Με την υπ' αριθμ 348/2014 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, απορρίφθηκε η αίτηση της αντιδίκου τράπεζας για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, πρωτίστως, ως απαράδεκτη (λόγω αοριστίας) και δευτερευόντως ως ουσία αβάσιμη. 

Κατ' αρχάς, η αοριστία εντοπίζεται στο γεγονός, ότι δεν αναφέρονται στην κρινόμενη αίτηση συγκεκριμένα περιστατικά επικείμενου κινδύνου, που να δικαιολογούν  την υποβολή της αίτησης.

Όμως, ως προς το ουσία αβάσιμο, η απόφαση αυτή παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθόσον δέχεται, ότι ενόψει του ότι η ένδικη δανειακή σύμβαση είχε ήδη καταγγελθεί από την πλευρά της τράπεζας, η τελευταία θα μπορούσε να προχωρήσει στην έκδοση Διαταγής Πληρωμής, ώστε αποκτώντας εκτελεστό τίτλο, να προβεί στην άνευ ετέρου τινός γεγονότος, στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης.

Στο σημείο αυτό, δηλαδή, κι όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, γίνεται δεκτός ο πρώτος ισχυρισμός των καθ' ων η αίτηση, σύμφωνα με τον οποίο, όταν ο δανειστής παραλείπει να προκαλέσει την δημιουργία τίτλου για την εγγραφή προσημείωσης, η νομολογία έκρινε, ότι εφόσον μπορεί εύκολα να αποκτήσει τίτλο για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης με διαταγή πληρωμής, στερείται εννόμου συμφέροντος να υποβάλει αίτηση για έκδοση απόφασης προς εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης 17/1973, ΕλλΔνη 1974).

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

309/2014 ΜονΠρωτΙωαννίνων: Αναστέλλεται πλειστηριασμός υπό τον όρο εγγυοδοσίας, λόγω καταχρηστικότητας των κριτηρίων διαμόρφωσης του επιτοκίου

Περίληψη: Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εξέδωσε την υπ' αριθμ 309/2014 απόφασή του με την οποία αναστέλλεται ο προσδιορισμένος πλειστηριασμός (κατ' άρθρο 938 ΚΠολΔ), με αίτηση αναστολής που ασκήθηκε κατόπιν προβολής προσθέτων λόγων ανακοπής (οι οποίοι, ωστόσο, εκτιμήθηκαν ως αυτοτελής ανακοπή του 933ΚΠολΔ που προβλήθηκαν παραδεκτά εντός της προθεσμίας του 934 1β ΚΠολΔ) λόγω καταχρηστικότητας των κριτηρίων προσδιορισμού του επιτοκίου, υπό τον όρο καταβολής εγγύησης. 


Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

2148/2014 ΕιρΑθηνών: Με την καταβολή του τιμήματος επέρχεται αυτοδίκαια οριστική μεταβίβαση νομής και κυριότητας

Περίληψη της 2148/2014 του Ειρηνοδικείου Αθηνών:

Η αγωγή δεν είναι νόμιμη, διότι σύμφωνα με όσα σε αυτήν αναφέρονται το τίμημα του αυτοκινήτου εξοφλήθηκε από το δάνειο που έλαβε ο εναγόμενος από την ενάγουσα και, συνεπώς, με την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του αγοραστή, της πληρωμής του τιμήματος προς την πωλήτρια επήλθε αυτοδίκαια η οριστική μεταβίβαση της κυριότητας και συνακόλουθα της νομής του πωληθέντος πράγματος στον αγοραστή (βλ. Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, ΑΚ, άρθρο 532 αριθμ 47) και δεν υφίστατο νομικό έρεισμα για να μεταβιβάσει η πωλήτρια προς την τράπεζα την νομή του πωληθέντος ή να εκχωρήσει δικαιώματα που δεν εκέκτητο εκ της πωλήσεως, όπως το διαπλαστικό δικαίωμα της υπαναχωρήσεως από τη σύμβαση της πώλησης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανατροπή των αποτελεσμάτων της σύμβασης πώλησης και την εντεύθεν αναζήτηση της νομής του πράγματος, υπό τις περαιτέρω προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου (984, 987ΑΚ) από την ενάγουσα, η οποία και εδύνατο να ασκήσει κατά του εναγομένου μόνον τα ενοχικά δικαιώματά της που απορρέουν από τη σύμβαση του δανείου.

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

ΜονΠρωτΚορίνθου 317/2014: Αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής

Με την συγκεκριμένη απόφαση αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής κατά της οποίας είχε ασκηθεί ανακοπή νομότυπα και εμπρόθεσμα, λόγω πιθανολόγησης της βασιμότητας της ανακοπής, αφού διαπιστώνεται παράνομος εκτοκισμός της απαίτησης επί έτους 360 ημερών (αντί του ορθού 365) και παράνομος ανατοκισμός της εισφοράς του Ν. 128/75. Ενόψει τούτων, παρέλκει η εξέταση των υπολοίπων λόγων ανακοπής.

Σχόλιο: Μια εξαιρετική απόφαση του συνεργάτη μου, κου Άγγελου Τσιφτσή, για την οποία του δίνω και δημοσίως τα συγχαρητήριά μου! 

Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Η απόφαση του ΔΕΕ για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο


ΠολΠρωτΞάνθης 23/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Με την εν λόγω απόφαση, το Δικαστήριο, σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του ΔΕΕ, την οποία άλλωστε μνημονεύει στο σκεπτικό του, έκρινε παράνομο ως καταχρηστικό τον όρο που περιλαμβάνεται στα δάνεια συναλλάγματος (συνηθέστερα αναφερόμενα, ως δάνεια σε Ελβετικό φράγκο) με τον οποίο ο δανειολήπτης καλείτο να αποπληρώνει το δάνειό του στην εκάστοτε τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος από την τράπεζα, την ημέρα έκαστης καταβολής. Πρόκειται για το πρώτο νομολογιακό δεδομένο στην Ελλάδα, μετά από αγωγή καταναλωτή κατά τράπεζας, για το θέμα αυτό. 

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

ΜονΠρωτΑθηνών 4831/2014

Με την υπ' αριθμ 4831/2014 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι είναι καταχρηστική η επίσπευση πλειστηριασμού, εφόσον προηγουμένως η δανειολήπτρια είχε υποβάλλει δήλωση περί αναστολής του Ν. 4224/2013 και σύμφωνα με τους προδιατυπωμένους όρους της τράπεζας επί της δηλώσεως, είχε δημιουργηθεί εύλογα στην δανειολήπτρια η πεποίθηση, ότι εμπίπτει στο προστατευτικό πλαίσιο του εν λόγω νόμου.

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Νικόπουλος, πρώην Πρόεδρος Αρείου Πάγου: «Κουρέλιασαν το Σύνταγμα»
Αποσπάσματα από το βιβλίο του πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασίλειου Νικόπουλου δημοσιεύει η εφημερίδα "Το Παρόν". Ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός καταγγέλλει ότι έχει αυτοκαταλυθεί το κράτος ενώ είμαστε εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια υποτελείς στους δανειστές.

Ο κ. Νικόπουλος τονίζει ότι η Κυβέρνηση λειτουργεί ως εντολοδόχος της τρόϊκας ενώ η Ιστορία "δεν θα συγχωρήσει ποτέ το κατάπτυστο ΝΑΙ στους οικονομικούς εισβολείς". Τέλος, σημειώνει ότι πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου, το Σύνταγμα έγινε κουρελόχαρτο.

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Έχεις δει τι ψηφίζεται αυτές τις ημέρες στη Βουλή;

Μάλλον, έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογικούς ρυθμούς και θεωρούμε ότι η νομοθετική εξουσία πέρασε σε αναστολή. Η πραγματικότητα, όμως, λέει, ότι, όχι μόνο δεν έχουν αναστείλει τις εργασίες τους τα εγχώρια εργολαβικά κέντρα εξυπηρέτησης ντόπιων και ξένων συμφερόντων αλλά απεναντίας, φαίνεται ιδιαίτερη σπουδή στο να τα προωθήσουν τώρα, που μπορεί εύκολα να σηκωθεί σκόνη και να χρησιμοποιηθούν τα προεκλογικά σκηνικά ως προπετάσματα καπνού.

Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Πρωτογενής απάτη, κα Γκουτζαμάνη!!!

Αξιότιμη κα Εισαγγελεύ, 
Λαμβάνω την τιμή να σας απευθύνω αυτή μου την ανάρτηση ζητώντας από Εσάς να πράξετε τα δέοντα και όπως το δικαιοδοτικό Σας καθήκον ορίζει για όσα κατωτέρω Σας αναφέρω.
Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ακούσαμε για πρώτη φορά την συνεκφορά των εννοιών «επικοινωνιακή καταιγίδα». Ήταν τα χρόνια, που τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης (γνωστά και ως ΜΜΕ) έσπευδαν να ικανοποιούν το ματαιόδοξο ξενομανές σύμπλεγμα που κρύβουμε μέσα μας, ως λαός, λέγοντάς μας, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες τέτοιες χαριτωμένες μεγαλοστομίες υψηλής αποχετευτικής αξίας.

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Η αποχή βαθαίνει τη δημοκρατική κρίση στη χώρα


Χαίρομαι πολύ, που η Ελλάδα απέκτησε τόσους χειραφετημένους, γνήσιους, αμφισβητίες πολίτες. Χάρη σε αυτό το νέο ρεύμα ανθρώπων, άλλωστε, έγινε δυνατό σήμερα να απομυθοποιηθεί η κεντρική πολιτική σκηνή και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές της. Χάρη σε αυτό το ρεύμα ανθρώπων είναι δυνατή η ελπίδα μιας αλλαγής.

Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι πολλοί από εμάς (μηδέ εμού εξαιρουμένου) είμαστε άθλιοι γνώστες του συστήματος που αντιμαχόμαστε. Πώς γίνεται να αντιμάχεσαι κάτι, αν πρώτα δεν ξέρεις τι είναι αυτό; Κατά την κοινή λογική, δεν είναι δυνατό να αντιστρατεύεσαι ένα σύστημα, αν δεν το μάθεις πρώτα, ώστε να ανακαλύψεις τα ευαίσθητα, τα τρωτά του σημεία και τις αδυναμίες του. Αλλιώς, καταλήγεις να μάχεσαι πολεμώντας ανεμόμυλους, όπως ο –τουλάχιστον συμπαθέστατος σε εμένα- Δον Κιχώτης…

Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Το ευρώ ως μηχανισμός παραγωγής χρέους

Το ευρώ ως μηχανισμός παραγωγής χρέους
Α. Το κόψιμο χρήματος στην ΕΕ
Στο άρθρο 105Α της Συνθήκης του Μάαστριχτ που κυρώθηκε με τον Ν.2077/1992 ορίζεται ότι:
«Άρθρο 105 Α
1. Η ΕΚΤ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων μέσα στην Κοινότητα. Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να εκδίδουν τραπεζογραμμάτια. Τα τραπεζογραμμάτια που εκδίδονται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες είναι τα μόνα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν νόμιμο χρήμα μέσα στην Κοινότητα.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν κέρματα, η ποσότητα των οποίων τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ και μετά από διαβούλευση με την ΕΚΤ, μπορεί να θεσπίζει μέτρα για την εναρμόνιση της ονομαστικής αξίας και των τεχνικών προδιαγραφών όλων των κερμάτων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την ομαλή κυκλοφορία τους μέσα στην Κοινότητα.»
Σύμφωνα δε με το άρθρο 104 της Συνθήκης του Μάαστριχτ που κυρώθηκε με τον Ν.2077/1992:
«Άρθρο 104
1. Απαγορεύονται οι υπεραναλήψεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές διευκολύνσεις από την ΕΚΤ ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, οι οποίες εφεξής αποκαλούνται "Εθνικές κεντρικές τράπεζες", προς κοινοτικά όργανα ή οργανισμούς, κεντρικές κυβερνήσεις, περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές, άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις των κρατών μελών, απαγορεύεται επίσης να αγοράζουν απευθείας χρεώγραφα από τους οργανισμούς ή τους φορείς αυτούς η ΕΚΤ ή οι εθνικές κεντρικές τράπεζες.»

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Η υποψηφιότητά μου για τις Ευρωεκλογές 2014

Καλημέρα σε όλες και όλους!

Σας προετοιμάζω, ότι αυτή η ανάρτηση, που γράφεται ξημερώματα Κυριακής των Βαΐων, 13-04-2014, θα έχει έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, σε σχέση με ό,τι είχαμε συνηθίσει να διαβάζουμε ή/και να γράφουμε μαζί, μέχρι τώρα. 

Βλέπετε, έχω την πεποίθηση, ότι χρειάζεται να εξηγήσω τους λόγους, για τους οποίους έθεσα εαυτόν στη διάθεση του πολιτικού φορέα, με τον οποίο οργανώνομαι [Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο], αναφορικά με τις επερχόμενες Ευρωεκλογές. Ή αν το θέλετε αντιστρόφως, θεωρώ ότι έχω την ηθική και πολιτική υποχρέωση να αναφερθώ, μέσα από αυτόν τον -προσωπικό μου- δίαυλο επικοινωνίας, στην τιμή που μου απηύθυνε το ΕΠΑΜ, συμπεριλαμβάνοντάς με ως υποψήφιο στο Ευρωψηφοδέλτιό του, μεταξύ τόσων, τέτοιου μεγέθους και ποιότητας προσωπικοτήτων.

Ωστόσο, όσο κι αν προσπάθησα, όσα κι αν σκέφτηκα, όσα κι αν έγραψα κι έσβησα αμέσως μετά, δεν κατάφερα να συντάξω κείμενο αρτιότερο, από αυτό που έγραψε ένας εκ των δικαστικών λειτουργών που θαυμάζω (αν και η συγκυρία δεν μου έχει επιτρέψει να τον γνωρίσω, ακόμα, από κοντά). 


Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Υπόδειγμα εξώδικης απάντησης σε απόπειρα μονομερούς επιβολής νέας δανειακής σύμβασης

Τελευταία, έχουν αρχίσει και πληθαίνουν στο γραφείο μου επιστολές συστημικής τράπεζας, σύμφωνα με την οποία αποπειράται η εν λόγω τράπεζα να επιβάλει μονομερώς μια ολοσχερώς νέα δανειακή σύμβαση, σε αντικατάσταση της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης, που είχε συναφθεί μεταξύ του πάλαι ποτέ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των πελατών του. Στις δε επιστολές αυτές, η ίδια η τράπεζα τάσσει προθεσμία τριάντα (30) ημερών στους δανειολήπτες να απαντήσουν, ειδάλλως θα θεωρήσει τη σιωπή τους ως συναίνεση στη μονομερώς καταρτισθείσα και επιβληθείσα από αυτήν σύμβαση. Άλλως και σε περίπτωση που οι δανειολήπτες φέρουν αντιρρήσεις η τράπεζα προειδοποιεί με καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και άλλες νομικές ενέργειες.

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια

1. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Θέλεις μόνο μια μικρή ανάσα από τις δανειακές σου υποχρεώσεις;

ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ! 

Κάνουμε στην μπάντα νομολογία Αρείου Πάγου (βλ 8 και 9/1998 περί περιόδων ανατοκισμού) και τον νόμο για τον ανατοκισμό (αρ 12 του Ν. 2601/1998) σου δίνουμε λίγο χρόνο αλλά...ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ!

Άρα οι παραγόμενοι τόκοι θα αποτελέσουν κεφάλαιο και θα παράξουν νέους τόκους από τον πρώτο κιόλας μήνα!

Ιδού η ρύθμιση επί λέξει:

"Τμήμα Ι:- Βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης.
(α) Τόκοι μόνο κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου.
(β) Μειωμένες τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου.
(γ) Περίοδος χάριτος.
(δ) Αναβολή Πληρωμής Δόσης/Δόσεων.
(ε) Τακτοποίηση Καθυστερούμενου Υπολοίπου.
(στ) Κεφαλαιοποίηση καθυστερήσεων."2. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ


Τώρα, αν θέλεις μια μεσοπρόθεσμη λύση, έχουμε και τέτοια!


Αυτή τη φορά αρχίζουμε να υπολογίζουμε "έσοδα από ρευστοποιήσεις εμπράγματων εξασφαλίσεων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου", θέλουμε πρόσθετες προσημειώσεις και προχωράμε σε "λειτουργική αναδιάρθρωση" της επιχείρησης με συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.

Τι σημαίνει αυτό;

Εάν μιλάμε για ιδιώτες, τότε τα λεφτά θα έρθουν από ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Εάν μιλάμε για εταιρίες, τότε οι τράπεζες θα παίρνουν μετοχές των εταιριών, θα αποκτούν λόγο στην "λειτουργική αναδιάρθρωση" (δηλαδή θα ασκούν διοίκηση στην εταιρία) και θα σβήνουν ένα ποσό του δανείου, ανάλογα με την αξία των μετοχών που απέκτησαν. Ιδίως τώρα, που οι αξίες των μετοχών είναι στο ναδίρ, θα μπορούν να αποκτούν ολόκληρες εταιρίες, σβήνοντας ψίχουλα από το δάνειο...

Η ρύθμιση έχει επί λέξει ως εξής:

"Τμήμα ΙΙ - Μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης
Ως μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης κατατάσσονται τύποι λύσεων ρύθμισης, η διάρκεια της χρονικής περιόδου μεταβολής του σχεδίου αποπληρωμής των οποίων ισούται με ή υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
(α) Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου.
(β) Αλλαγή Τύπου Επιτοκίου (π.χ. από κυμαινόμενο σε σταθερό).
(γ) Παράταση της διάρκειας.
(δ) Διαχωρισμός ενυπόθηκου δανείου σε:
i. ένα βιώσιμο δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση, το οποίο ο δανειολήπτης
αποπληρώνει, με βάση την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής,
και
ii. υπόλοιπο του δανείου, στο οποίο δεν λογίζονται τόκοι έως μια μεταγενέστερη ημερομηνία αποπληρωμής. Κατά την μεταγενέστερη αυτή ημερομηνία ή πριν από αυτήν, διενεργείται επαναξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής. η οποία προσδιορίζεται είτε από την εκτιμώμενη βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη είτε από τα εκτιμώμενα έσοδα
ρευστοποίησης εμπράγματης εξασφάλισης ή άλλου περιουσιακού στοιχείου
με συντηρητικές παραδοχές.
(ε) Πρόσθετη εξασφάλιση από τον δανειολήπτη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης λύσης ρύθμισης.
(στ) Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης.
(ζ) Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο."3. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ


Αν βέβαια θέλεις πιο μακροχρόνιες λύσεις, τότε είσαι η χαρά του συστήματος!


Μπορείς να δώσεις ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ το ενυπόθηκο ακίνητό σου!

Μπορείς επίσης να χάσεις την ιδιοκτησία σου και να την μετατρέψεις σε leasing (χρηματοδοτική μίσθωση-δηλαδή ιδιοκτήτρια γίνεται η τράπεζα κι εσύ γίνεσαι ενοικιαστής).

Μπορείς να πουλήσεις το σπίτι σου στην τράπεζα!
Το ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν γκρεμιστεί είναι άσχετο...
Ενδέχεται να σε αφήσουν να μείνεις μέσα. Ενδέχεται και όχι...

Μπορούν να ρευστοποιήσουν τις προσημειώσεις και τις υποθήκες τους και (ίσως το πιο πονηρό απ' όλα)...

Μπορούν να κάνουν κι άλλες νομικές και δικαστικές ενέργειες...

Η ρύθμιση έχει επί λέξει ως εξής:

"Τμήμα IΙΙ - Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης
Ως λύση οριστικής διευθέτησης ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της συμβατικής σχέσης μεταξύ ιδρύματος και δανειολήπτη ή ο τερματισμός αυτής, αποσκοπώντας στην οριστική τακτοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος έναντι του δανειολήπτη και, η οποία μπορεί να διενεργείται μέσω μίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες λύσεις, που προσφέρονται στο πλαίσιο των διεθνών πρακτικών. Η υιοθέτηση εκάστης εξ αυτών εξετάζεται, όμως, κάθε φορά σε σχέση με τις προβλέψεις του ελληνικού δικαίου:
(α) Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου στο πλαίσιο ευρύτερης ρύθμισης.


(β) Μετατροπή σε Χρηματοδοτική Μίσθωση, με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα και υπογράφει μια σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, για ελάχιστη χρονική διάρκεια (συνήθως πέντε (5) έτη). Ο δανειολήπτης αποκτά τα προβλεπόμενα από το ισχύον δίκαιο περί συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης δικαιώματα.


(γ) Πώληση και ενοικίαση, με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου είτε στο ίδρυμα είτε σε τρίτο (άλλο ίδρυμα, άλλο αγοραστή, κρατική εταιρία διαχείρισης ακινήτων κλπ) αποπληρώνοντας μέρος ή το σύνολο του δανείου. Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο για κάποια ελάχιστη χρονική διάρκεια έναντι μισθώματος (συνήθως για μια ελάχιστη περίοδο τριών (3) ετών).
(δ) Μεταβίβαση του δανείου σε άλλο ίδρυμα.
(ε) Αντικατάσταση παλαιού δανείου με νέο μικρότερου υπολοίπου..
(στ) Διαχείριση σε εκκαθάριση στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.
(ζ) Ρευστοποίηση Εξασφαλίσεων για την ικανοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος.


(η) Δικαστικές/Νομικές Ενέργειες πέραν της ρευστοποίησης εξασφαλίσεων."Όλο το σχέδιο του Κώδικα μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

ΜονΠρωτΚορίνθου 112/2014: Απορρίπτεται αίτηση μεσεγγύησης αυτοκινήτου

Περίληψη: 
Στην προκείμενη περίπτωση (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) εξετάστηκε η απόπειρα της Τράπεζας να καταφέρει να αφαιρέσει τη νομή αυτοκινήτου, ενώ έχασε στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων νομής (σχετική απόφαση 3885/2013 ΕιρΑθηνών) κατά της οποίας δεν άσκησε έφεση και επανήλθε με αίτημα διορισμού των υπαλλήλων της ως δικαστικών μεσεγγυούχων για το όχημα. Κατ' αποτέλεσμα, δηλαδή επιχειρεί με την ίδια νομική βάση και ίδια πραγματικά περιστατικά να επιτύχει υπαγωγή του αντικειμένου της διαφοράς σε άλλο κανόνα δικαίου, ώστε να πάρει την κατοχή του αυτοκινήτου, που απέτυχε να εξασφαλίσει με την απορριφθείσα αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων.

Σχόλιο: Είναι μια σπουδαία απόφαση, η οποία αναφέρεται και συλλαμβάνει πολύ εύστοχα το ζήτημα που ανακύπτει όταν προβάλλεται αίτημα περί διορισμού μεσεγγυούχου, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί απόρριψη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής αυτοκινήτου (που κατέθεσε η τράπεζα εναντίον του δανειολήπτη) και ενώ εκκρεμεί η εκδίκαση της τακτικής αγωγής. Η απόφαση έλυσε με τρόπο τουλάχιστον διδακτικό, ένα θέμα για το οποίο άλλα Πρωτοδικεία κωφεύουν... 

Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή, κρίνεται ότι:

  • Με την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων παράγεται προσωρινό δεδικασμένο
  • Σε περίπτωση, όμως, απορριπτικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων παράγεται οριστικό δεδικασμένο, μη δυνάμενης της απόφασης αυτής να ανακληθεί.
  • Η αρνητική λειτουργία του δεδικασμένου καταλαμβάνει και τις αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων κι έτσι, νέα αίτηση μεταξύ προσώπων που δεσμεύονται από το δεδικασμένο μπορεί να υποβληθεί, είτε σε περίπτωση θεραπείας των τυπικών ελλείψεων (για τις οποίες απερρίφθη η προηγούμενη αίτηση), είτε σε περίπτωση επίκλησης διαφορετικής ιστορικής και νομικής αιτίας.
  • Αρμόδιο για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων είναι το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η κύρια δίκη (683-684 ΚΠολΔ).
  • Εφόσον η διαφορά δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000€, αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο, στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση της κύριας δίκης.
Με το σκεπτικό αυτό, απορρίπτεται το αίτημα της αιτούσας τράπεζας και καταδικάζεται αυτή στη δικαστική δαπάνη του καθ' ου.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Η Οδηγία 2014/17/ΕΕ για τα στεγαστικά δάνεια και τα δάνεια σε ξένο νόμισμα (βλ ελβετικό φράγκο)

Δημοσιεύθηκε στο τεύχος L 60/34 της 28-02-2014 στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Το 933 ΚΠολΔ, το ΔΕΕ και η ελληνική νομολογία...

Ελπίζω να δώσει τροφή για σκέψη η παρακάτω απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται ότι


1) Η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, έχει την έννοια ότι προσκρούει σε αυτήν κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους, όπως η επίμαχη στις κύριες δίκες, η οποία δεν παρέχει την εξουσία στο δικαστήριο εκτελέσεως, στο πλαίσιο διαδικασίας εκτελέσεως ενυπόθηκης απαιτήσεως, ούτε εξετάσεως, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως του καταναλωτή, του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας περιλαμβανόμενης στη σύμβαση από την οποία προκύπτει η οφειλή της οποίας ζητείται η εξόφληση και στην οποία στηρίζεται ο εκτελεστός τίτλος, ούτε λήψεως προσωρινών μέτρων, μεταξύ των οποίων, της αναστολής της εκτελέσεως, όταν η λήψη των μέτρων αυτών είναι αναγκαία για την διασφάλιση της πλήρους αποτελεσματικότητας της οριστικής αποφάσεως του δικαστηρίου της αντίστοιχης επί της ουσίας διαδικασίας, το οποίο είναι αρμόδιο να εξετάσει τον καταχρηστικό χαρακτήρα της ρήτρας αυτής.

2) Το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 3, της οδηγίας 93/13, καθώς και τα σημεία 1, στοιχεία ε΄ και ζ΄, και 2, στοιχείο α΄, του παραρτήματος αυτής έχουν την έννοια ότι, για να εκτιμηθεί ο καταχρηστικός χαρακτήρας ρήτρας περί πρόωρης καταγγελίας συμβάσεως ενυπόθηκου δανείου, όπως αυτής των κυρίων δικών, έχουν, μεταξύ άλλων, ουσιώδη σημασία:

– το ζήτημα αν η δυνατότητα του επαγγελματία για τη μονομερή καταγγελία της συμβάσεως εξαρτάται από την αθέτηση εκ μέρους του καταναλωτή ουσιώδους υποχρεώσεως στο πλαίσιο της επίμαχης συμβατικής σχέσεως·

– το ζήτημα αν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται για περιπτώσεις κατά τις οποίες η αθέτηση αυτή έχει αρκούντως σοβαρό χαρακτήρα σε σχέση με τη διάρκεια και το ποσό του δανείου·

– το ζήτημα αν η εν λόγω δυνατότητα παρεκκλίνει των κανόνων που ισχύουν ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των μερών, οπότε καθίσταται δυσχερέστερη για τον καταναλωτή, έχοντας υπόψη τα δικονομικά μέσα που διαθέτει, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας, και

– το ζήτημα αν το εθνικό δίκαιο προβλέπει κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα τα οποία καθιστούν δυνατό για τον καταναλωτή που θίγεται από την εφαρμογή της εν λόγω ρήτρας να αντισταθμίσει τις συνέπειες της μονομερούς καταγγελίας της συμβάσεως δανείου.

Εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να προβεί στην εκτίμηση αυτή, σε συνάρτηση με όλα τις ιδιαίτερες περιστάσεις της διαφοράς της οποίας έχει επιληφθεί.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης


Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

ΕιρΜεγαλοπόλεως 15/2014: Αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής λόγω άκυρης δανειακής σύμβασης

Περίληψη:
Με την 15/2014 απόφασή του (ασφαλιστικά μέτρα) το Ειρηνοδικείο Μεγαλοπόλεως, έκρινε ότι επί φερόμενου ως επαγγελματικού δανείου (αλληλόχρεου λογαριασμού) τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και κατέληξε ότι θα πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής γιατί:
α) Είναι παράνομος ο υπολογισμός των τόκων επί έτους 360 ημερών
β) Είναι παράνομη η μετακύλιση της εισφοράς του Ν.128/1975
γ) Είναι παράνομη η τοκοφορία και ο ανατοκισμός της εισφοράς του Ν.128/1975
δ) Ως εκ των ανωτέρω πιθανολογείται ότι είναι άκυρη ολόκληρη η σύμβαση, διότι δεν θα είχε επιχειρηθεί από την τράπεζα, δίχως το άκυρο μέρος της.


ΜονΠρωτΚορίνθου 47/2014: Αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής λόγω υπολογισμού των τόκων επί έτους 360 ημερών

Περίληψη:
Με την 47/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (ασφαλιστικά μέτρα) διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε επί τη βάσει ενός αλληλόχρεου λογαριασμού, λόγω πιθανολόγησης ως βάσιμους και ορισμένου του λόγου ανακοπής, περί παράνομου υπολογισμού των τόκων επί έτους 360 ημερών, αντί του νομίμου υπολογισμού επί έτους 365 ημερών.

ΜονΠρωτΚορ 793/2013: Απορρίπτεται αίτηση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης λόγω έλλειψης κατεπείγοντος

Περίληψη:
Με την 793/2013 το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) απεφάσισε ότι δεν μπορεί ούτε καν να πιθανολογηθεί επικείμενος κίνδυνος ή/και κατεπείγουσα περίπτωση προκειμένου για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο δανειοληπτών, με μόνη την άρνησή τους να συναινέσουν σε συναινετική προσημείωση. Η άρνηση των δανειοληπτών να επιτρέψουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα μέσω Τειρεσία, δεν στοιχειοθετεί άνευ εταίρου την αφερεγγυότητά τους ή την μειωμένη περιουσιακή τους κατάσταση.


ΜονΠρωτΚορίνθου 793/2013

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Γνωμοδότηση Μανιτάκη για τον ΟΑΕΕ

Μεταξύ άλλων, η γνωμοδότηση αναφέρει τα παρακάτω

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
 Όφειλε το Υπουργείο Εργασίας να έχει μειώσει τις εισφορές του ΟΑΕΕ από το 2009 και μετά με δεδομένη την καταρράκωση των εισοδημάτων. Θυμίζουμε ότι οι εισφορές αυξήθηκαν σημαντικά από το 2005 ως το 2009 και έκτοτε παραμένουν σταθερές. Οφείλει ο Υπουργός Εργασίας να μειώσει τις εισφορές και δεν επαφίεται στην καλή του θέληση. Κάθε άλλη πράξη είναι παράνομη.
 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Είναι απολύτως παράνομη η διακοπή της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που οφείλουν εισφορές. Σήμερα 350.000 ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ στερούνται της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω οφειλών. Πολλοί από αυτούς δαπανούν σημαντικά ποσά για να καλυφθούν ενώ αρκετοί βρίσκονται στην δεινή θέση να μην μπορούν να περιθάλψουν τον εαυτό τους λόγω οικονομικής αδυναμίας. Χιλιάδες άνθρωποι βλέπουν την υγεία τους να χειροτερεύει επειδή ο ΟΑΕΕ και το Υπουργείο Εργασίας παρανομούν.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΘΕΣΗ ΑΜΕΣΩΣ
Είναι αυτονόητο ότι η μαζική προσφυγή των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ και η πιθανή δικαίωσή τους θα δημιουργήσει μια τεράστια τρύπα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ στον ΟΑΕΕ. Το υπολογιζόμενο ποσό των 4.000.000.000€ αφορά οφειλές στους 350.000 ασφαλισμένους που δεν λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά μέσο όρο δυο χρόνια (ανά έτος μέσος όρος περίπου 1000€ χρέωση) καθώς επίσης και τις διαφορές που θα προκύψουν για 750.000 ασφαλισμένους από το 2009 έως σήμερα για την παράνομη διατήρηση των εισφορών στα ίδια επίπεδα και την μη μείωση αυτών.
Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει αμέσως να αλλάξει θέση και να συμφωνήσει αμοιβαία επωφελείς λύσεις για το Ταμείο και τους ασφαλισμένους. Οι θέσεις των φορέων είναι εκπεφρασμένες και βρίσκονται σε κοινή γραμμή.
Άμεσα δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ θα προσφύγουν μαζικά στα Διοικητικά Δικαστήρια απαιτώντας την επιστροφή των εισφορών που αδίκως κατέβαλαν, την αφαίρεση των εισφορών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν τους παρείχε ο ΟΑΕΕ, την μείωση των εξωφρενικών επιτοκίων που μας έχει χρεώσει ο ΟΑΕΕ, την αποζημίωση για κάθε επιβάρυνση της υγείας τους που προκλήθηκε με υπαιτιότητα του ΟΑΕΕ (από την μη παροχή ΙΦ περίθαλψης σε όσους οφείλουν), την αποζημίωση για τον θάνατο ασφαλισμένων που οφείλετο στην μη παροχή ΙΦ περίθαλψης.
Με τα νέα δεδομένα και την πλήρη νομική τεκμηρίωση της παρανομίας του ΟΑΕΕ τα ποινικά δικαστήρια εναντίον των ασφαλισμένων θα αδυνατίσουν σημαντικά (λόγω λανθασμένης χρέωσης) και κυρίως τα σχεδιαζόμενα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης θα δυσκολευτούν πολύ να εφαρμοστούν (σοβαροί λόγοι για στήριξη ανακοπής).
Στόχος κανενός φυσικά δεν είναι η κατάρρευση του Ταμείου μας. Αλλά για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρέπει ο Υπουργός Εργασίας και η Τρόικα να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να παράνομους με τόσο βάναυσο τρόπο εις βάρος εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.Πηγή: Το κουτί της Πανδώρας

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

27/2014 ΜονΠρωτΚορίνθου: Αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγή πληρωμής, λόγω υπέρβασης του νομίμου επιτοκίου

Περίληψη: Με την υπ' αριθμ 27/2014 απόφαση της κας Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, επί αιτήσεως με την οποία ζητείτο η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης με ανακοπή (632ΚΠολΔ) διαταγής πληρωμής, πιθανολογήθηκε, ότι η τράπεζα εφάρμοζε επιτόκιο, το οποίο υπερέβαινε τα ανώτατα εξωτραπεζικά επιτόκια. 

Το ύψος του επιτοκίου αυτού θεωρήθηκε παράνομο ως καταχρηστικό και κατ' ακολουθίαν του λόγου αυτού, επηρεάστηκε η αποδεικτικότητα με έγγραφα και το εκκαθαρισμένο του συνόλου της απαιτήσεως. Για τους λόγους αυτούς διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής.


de jure app