Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια

1. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Θέλεις μόνο μια μικρή ανάσα από τις δανειακές σου υποχρεώσεις;

ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ! 

Κάνουμε στην μπάντα νομολογία Αρείου Πάγου (βλ 8 και 9/1998 περί περιόδων ανατοκισμού) και τον νόμο για τον ανατοκισμό (αρ 12 του Ν. 2601/1998) σου δίνουμε λίγο χρόνο αλλά...ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ!

Άρα οι παραγόμενοι τόκοι θα αποτελέσουν κεφάλαιο και θα παράξουν νέους τόκους από τον πρώτο κιόλας μήνα!

Ιδού η ρύθμιση επί λέξει:

"Τμήμα Ι:- Βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης.
(α) Τόκοι μόνο κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου.
(β) Μειωμένες τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου.
(γ) Περίοδος χάριτος.
(δ) Αναβολή Πληρωμής Δόσης/Δόσεων.
(ε) Τακτοποίηση Καθυστερούμενου Υπολοίπου.
(στ) Κεφαλαιοποίηση καθυστερήσεων."2. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ


Τώρα, αν θέλεις μια μεσοπρόθεσμη λύση, έχουμε και τέτοια!


Αυτή τη φορά αρχίζουμε να υπολογίζουμε "έσοδα από ρευστοποιήσεις εμπράγματων εξασφαλίσεων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου", θέλουμε πρόσθετες προσημειώσεις και προχωράμε σε "λειτουργική αναδιάρθρωση" της επιχείρησης με συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.

Τι σημαίνει αυτό;

Εάν μιλάμε για ιδιώτες, τότε τα λεφτά θα έρθουν από ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Εάν μιλάμε για εταιρίες, τότε οι τράπεζες θα παίρνουν μετοχές των εταιριών, θα αποκτούν λόγο στην "λειτουργική αναδιάρθρωση" (δηλαδή θα ασκούν διοίκηση στην εταιρία) και θα σβήνουν ένα ποσό του δανείου, ανάλογα με την αξία των μετοχών που απέκτησαν. Ιδίως τώρα, που οι αξίες των μετοχών είναι στο ναδίρ, θα μπορούν να αποκτούν ολόκληρες εταιρίες, σβήνοντας ψίχουλα από το δάνειο...

Η ρύθμιση έχει επί λέξει ως εξής:

"Τμήμα ΙΙ - Μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης
Ως μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης κατατάσσονται τύποι λύσεων ρύθμισης, η διάρκεια της χρονικής περιόδου μεταβολής του σχεδίου αποπληρωμής των οποίων ισούται με ή υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
(α) Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου.
(β) Αλλαγή Τύπου Επιτοκίου (π.χ. από κυμαινόμενο σε σταθερό).
(γ) Παράταση της διάρκειας.
(δ) Διαχωρισμός ενυπόθηκου δανείου σε:
i. ένα βιώσιμο δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση, το οποίο ο δανειολήπτης
αποπληρώνει, με βάση την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής,
και
ii. υπόλοιπο του δανείου, στο οποίο δεν λογίζονται τόκοι έως μια μεταγενέστερη ημερομηνία αποπληρωμής. Κατά την μεταγενέστερη αυτή ημερομηνία ή πριν από αυτήν, διενεργείται επαναξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής. η οποία προσδιορίζεται είτε από την εκτιμώμενη βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη είτε από τα εκτιμώμενα έσοδα
ρευστοποίησης εμπράγματης εξασφάλισης ή άλλου περιουσιακού στοιχείου
με συντηρητικές παραδοχές.
(ε) Πρόσθετη εξασφάλιση από τον δανειολήπτη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης λύσης ρύθμισης.
(στ) Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης.
(ζ) Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο."3. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ


Αν βέβαια θέλεις πιο μακροχρόνιες λύσεις, τότε είσαι η χαρά του συστήματος!


Μπορείς να δώσεις ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ το ενυπόθηκο ακίνητό σου!

Μπορείς επίσης να χάσεις την ιδιοκτησία σου και να την μετατρέψεις σε leasing (χρηματοδοτική μίσθωση-δηλαδή ιδιοκτήτρια γίνεται η τράπεζα κι εσύ γίνεσαι ενοικιαστής).

Μπορείς να πουλήσεις το σπίτι σου στην τράπεζα!
Το ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν γκρεμιστεί είναι άσχετο...
Ενδέχεται να σε αφήσουν να μείνεις μέσα. Ενδέχεται και όχι...

Μπορούν να ρευστοποιήσουν τις προσημειώσεις και τις υποθήκες τους και (ίσως το πιο πονηρό απ' όλα)...

Μπορούν να κάνουν κι άλλες νομικές και δικαστικές ενέργειες...

Η ρύθμιση έχει επί λέξει ως εξής:

"Τμήμα IΙΙ - Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης
Ως λύση οριστικής διευθέτησης ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της συμβατικής σχέσης μεταξύ ιδρύματος και δανειολήπτη ή ο τερματισμός αυτής, αποσκοπώντας στην οριστική τακτοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος έναντι του δανειολήπτη και, η οποία μπορεί να διενεργείται μέσω μίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες λύσεις, που προσφέρονται στο πλαίσιο των διεθνών πρακτικών. Η υιοθέτηση εκάστης εξ αυτών εξετάζεται, όμως, κάθε φορά σε σχέση με τις προβλέψεις του ελληνικού δικαίου:
(α) Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου στο πλαίσιο ευρύτερης ρύθμισης.


(β) Μετατροπή σε Χρηματοδοτική Μίσθωση, με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα και υπογράφει μια σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, για ελάχιστη χρονική διάρκεια (συνήθως πέντε (5) έτη). Ο δανειολήπτης αποκτά τα προβλεπόμενα από το ισχύον δίκαιο περί συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης δικαιώματα.


(γ) Πώληση και ενοικίαση, με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου είτε στο ίδρυμα είτε σε τρίτο (άλλο ίδρυμα, άλλο αγοραστή, κρατική εταιρία διαχείρισης ακινήτων κλπ) αποπληρώνοντας μέρος ή το σύνολο του δανείου. Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο για κάποια ελάχιστη χρονική διάρκεια έναντι μισθώματος (συνήθως για μια ελάχιστη περίοδο τριών (3) ετών).
(δ) Μεταβίβαση του δανείου σε άλλο ίδρυμα.
(ε) Αντικατάσταση παλαιού δανείου με νέο μικρότερου υπολοίπου..
(στ) Διαχείριση σε εκκαθάριση στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.
(ζ) Ρευστοποίηση Εξασφαλίσεων για την ικανοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος.


(η) Δικαστικές/Νομικές Ενέργειες πέραν της ρευστοποίησης εξασφαλίσεων."Όλο το σχέδιο του Κώδικα μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app