Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Η Οδηγία 2014/17/ΕΕ για τα στεγαστικά δάνεια και τα δάνεια σε ξένο νόμισμα (βλ ελβετικό φράγκο)

Δημοσιεύθηκε στο τεύχος L 60/34 της 28-02-2014 στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app