Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Υπόδειγμα 4161/2013

Το είχα υποσχεθεί και (με καθυστέρηση, είναι η αλήθεια) το αναρτώ. Ελπίζω να βοηθήσει και σε κάθε περίπτωση να φανεί χρήσιμο, ώστε να προκύψει κάτι ακόμα καλύτερο, πληρέστερο και αρτιότερο από κάθε άποψη.

Για όποιον θέλει να το διαβάσει, ας στραφεί στο ενσωματωμένο παράθυρο, ακριβώς παρακάτω.

Για όποιον θέλει να το κατεβάσει, σαν επεξεργάσιμο κείμενο, ας κάνει κλικ εδώ
ΥΓ: ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!
Λογικά, θα τα ξαναπούμε... από του χρόνου...

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Εισήγηση Ειρηνοδίκη Φαρσάλων κ. Αθανασίου Μπλάντα: «Ο έλεγχος από τον Δικαστή του πραγματικού ύψους της απαίτησης, ειδικά στη περίπτωση των οφειλών σε ξένο νόμισμα»

Ακολουθεί η Εισήγηση του Ειρηνοδίκη Φαρσάλων, κου Αθανασίου Μπλάντα, σχετικά με τον έλεγχο από τον Δικαστή του πραγματικού ύψους της απαίτησης, ειδικά στη περίπτωση των οφειλών σε ξένο νόμισμα, όπως η Εισήγηση αυτή δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Η εισήγηση είναι σημαντική γιατί για πρώτη φορά (τουλάχιστον εξ όσων έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου) ένας Δικαστικός λειτουργός αναφέρεται σε δανειακές απαιτήσεις που προέκυψαν από δάνειο σε συνάλλαγμα, όπως ιδίως οι οφειλές σε Ελβετικό Φράγκο.

Ακολουθεί το κείμενο της Εισήγησης


Εισήγηση του Ειρηνοδίκη Φαρσάλων, κου Α. Μπλάντα

Η Οδηγία για τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων, μη συμβατή με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, η Οδηγία συνιστά κατάφωρη επέμβαση στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής καθώς επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποχρέωση συλλογής και διατήρησης δεδομένων κίνησης και θέσης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ο Γενικός Εισαγγελέας τονίζει ότι η αξιοποίηση των δεδομένων αυτών καθιστά δυνατή την πιστή και εξαντλητική καταγραφή ενός σημαντικού τμήματος της συμπεριφοράς ενός προσώπου που εμπίπτει αυστηρά στη σφαίρα της ιδιωτικής του ζωής ή ακόμη και την πλήρη και πιστή καταγραφή του συνόλου της ταυτότητάς του. Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος τα διατηρούμενα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο παράνομο, που να συνιστά πλήγμα για την ιδιωτική ζωή ή γενικά κατά τρόπο απατηλό ή κακόβουλο. Το θέμα ανακύπτει ως ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς τα δεδομένα δεν διατηρούνται από τις δημόσιες αρχές ή έστω υπό τον άμεσο έλεγχό τους αλλά από τους ίδιους τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Επιπλέον η Οδηγία δεν προβλέπει ότι τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται στο έδαφος κράτους-μέλους και κατά συνέπεια είναι δυνατή η αποθήκευσή τους σε μη προκαθορισμένες τοποθεσίες του κυβερνοχώρου.

Όπως τονίζεται στην έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα, ο νομοθέτης θα έπρεπε να ορίσει τις θεμελιώδεις αρχές βάσει των οποίων θα καθοριστούν οι ελάχιστες εγγυήσεις σχετικά με την πρόσβαση στα συλλεγόμενα και διατηρούμενα δεδομένα και την αξιοποίησή τους.
Ωστόσο, η Οδηγία η οποία άλλωστε δεν ρυθμίζει την πρόσβαση στα συλλεγόμενα και διατηρούμενα δεδομένα ή την αξιοποίησή τους, αναθέτει στα κράτη-μέλη τον καθορισμό και τη θέσπιση των εγγυήσεων αυτών και κατά συνέπεια δεν τηρεί την επιταγή του Χάρτη ότι κάθε περιορισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να προβλέπεται από το νόμο.

Η προϋπόθεση αυτή δεν έχει μόνο τυπικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, ο νομοθέτης της ΕΕ, οφείλει να αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί καθορίζοντας τουλάχιστον τις αρχές που πρέπει να διέπουν τον καθορισμό, τη θέσπιση και την εφαρμογή των εγγυήσεων αυτών, καθώς και τον έλεγχο της τήρησής τους. Ο καθορισμός των εγγυήσεων παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης των συνεπειών της επέμβασης αυτής στην άσκηση θεμελιώδους δικαιώματος και ως εκ τούτου αποτελεί το κριτήριο βάσει του οποίου εξετάζεται το κύρος της έναντι των Συνθηκών.

Τέλος, ο Γενικός Εισαγγελέας διαπιστώνει ότι η Οδηγία δεν είναι συμβατή με την αρχή της αναλογικότητας καθώς υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να εξασφαλίζουν τη διατήρηση των δεδομένων επί ένα χρονικό διάστημα, η μέγιστη διάρκεια του οποίου ορίζεται στα 2 χρόνια.

Προτείνει, ωστόσο, την αναστολή των συνεπειών της διαπίστωσης της έλλειψης κύρους προκειμένου ο νομοθέτης της Ένωσης να λάβει, εντός εύλογου χρόνου, τα απαιτούμενα μέτρα για τη θεραπεία της έλλειψης αυτής.

Ο Γενικός Εισαγγελέας υποστηρίζει ότι η Οδηγία αυτή επιδιώκει έναν απόλυτα θεμιτό απώτερο σκοπό, ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των συλλεγόμενων και διατηρούμενων δεδομένων με σκοπό τη διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκε, στις απόψεις που προβλήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί επαρκώς την ανάγκη διατήρησης των δεδομένων στα κράτη-μέλη.

Αυτό που προτείνει ο Γενικός Εισαγγελέας σε σχέση με την αναστολή των συνεπειών της έλλειψης που διαπιστώθηκε είναι, κατόπιν σταθμίσεως των αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων, την αναστολή των συνεπειών έως ότου ληφθούν τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της έλλειψης κύρους, διευκρινίζοντας ότι αυτό πρέπει να συμβεί σε εύλογο χρόνο καθώς δεν αμφισβητείται η σημασία και ο επείγων χαρακτήρας.

Έτσι, το κύρος της Οδηγίας 2006/24 αίρεται λόγω ανεπαρκούς καθορισμού των εγγυήσεων που διέπουν τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται και διατηρούνται, ενώ τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που μπορούν να αντιμετωπίσουν επίσης το συγκεκριμένο ζήτημα κατά τη μεταφορά της Οδηγίας στην εσωτερική νομοθεσία.

Πηγή: Lawnet

ΔΕΕ Υποθέσεις C-537/12 και C-116/13: Εξέταση καταχρηστικότητας και στο στάδιο της εκτέλεσης

1) Η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, έχει την έννοια ότι προσκρούει σε αυτήν κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους, όπως η επίμαχη στις κύριες δίκες, η οποία δεν παρέχει την εξουσία στον δικαστήριο εκτελέσεως, στο πλαίσιο διαδικασίας εκτελέσεως ενυπόθηκης απαιτήσεως, ούτε εξετάσεως, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως του καταναλωτή, του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας περιλαμβανόμενης στη σύμβαση από την οποία προκύπτει η οφειλή της οποίας ζητείται η εξόφληση και στην οποία στηρίζεται ο εκτελεστός τίτλος, ούτε λήψεως προσωρινών μέτρων, μεταξύ των οποίων, της αναστολής της εκτελέσεως, όταν η λήψη των μέτρων αυτών είναι αναγκαία για την διασφάλιση της πλήρους αποτελεσματικότητας της οριστικής αποφάσεως του δικαστηρίου της αντίστοιχης επί της ουσίας διαδικασίας, το οποίο είναι αρμόδιο να εξετάσει τον καταχρηστικό χαρακτήρα της ρήτρας αυτής.


2) Το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 3, της οδηγίας 93/13, καθώς και τα σημεία 1, στοιχεία ε΄ και ζ΄, και 2, στοιχείο α΄, του παραρτήματος αυτής έχουν την έννοια ότι, για να εκτιμηθεί ο καταχρηστικός χαρακτήρας ρήτρας περί πρόωρης καταγγελίας συμβάσεως ενυπόθηκου δανείου, όπως αυτής των κυρίων δικών, έχουν, μεταξύ άλλων, ουσιώδη σημασία:


– το ζήτημα αν η δυνατότητα του επαγγελματία για τη μονομερή καταγγελία της συμβάσεως εξαρτάται από την αθέτηση εκ μέρους του καταναλωτή ουσιώδους υποχρεώσεως στο πλαίσιο της επίμαχης συμβατικής σχέσεως·

– το ζήτημα αν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται για περιπτώσεις κατά τις οποίες η αθέτηση αυτή έχει αρκούντως σοβαρό χαρακτήρα σε σχέση με τη διάρκεια και το ποσό του δανείου·

– το ζήτημα αν η εν λόγω δυνατότητα παρεκκλίνει των κανόνων που ισχύουν ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των μερών, οπότε καθίσταται δυσχερέστερη για τον καταναλωτή, έχοντας υπόψη τα δικονομικά μέσα που διαθέτει, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας, και

– το ζήτημα αν το εθνικό δίκαιο προβλέπει κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα τα οποία καθιστούν δυνατό για τον καταναλωτή που θίγεται από την εφαρμογή της εν λόγω ρήτρας να αντισταθμίσει τις συνέπειες της μονομερούς καταγγελίας της συμβάσεως δανείου.

Εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να προβεί στην εκτίμηση αυτή, σε συνάρτηση με όλα τις ιδιαίτερες περιστάσεις της διαφοράς της οποίας έχει επιληφθεί.


ΔΕΕ - Υπόθεση C-397/11: Ακόμα και στο Εφετείο, υποχρέωση αυτεπάγγελτης εξέτασης της καταχρηστικότητας ρήτρας

Η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, έχει την έννοια ότι, εφόσον εθνικό δικαστήριο το οποίο επιλαμβάνεται κατ’ έφεση διαφοράς αφορώσας το κύρος ρητρών που περιέχονται σε σύμβαση συναφθείσα μεταξύ ενός επαγγελματία και ενός καταναλωτή, βάσει εντύπου καταρτισθέντος εκ των προτέρων από τον εν λόγω επαγγελματία, έχει την εξουσία, σύμφωνα με τους εσωτερικούς δικονομικούς κανόνες, να εξετάζει κάθε λόγο ακυρότητας ο οποίος απορρέει σαφώς από τα υποβληθέντα πρωτοδίκως στοιχεία και, ενδεχομένως, να χαρακτηρίζει εκ νέου, με γνώμονα τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, τη νομική βάση της οποίας γίνεται επίκληση προκειμένου να αποδειχθεί η ακυρότητα των ρητρών αυτών, πρέπει να εκτιμήσει, αυτεπαγγέλτως ή χαρακτηρίζοντας εκ νέου τη νομική βάση της αγωγής, τον καταχρηστικό χαρακτήρα των εν λόγω ρητρών υπό το πρίσμα των κριτηρίων της οδηγίας αυτής.


2) Το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13 έχει την έννοια ότι ο εθνικός δικαστής ο οποίος διαπιστώνει τον καταχρηστικό χαρακτήρα μιας συμβατικής ρήτρας οφείλει, αφενός, χωρίς να αναμείνει την υποβολή σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, να συναγάγει όλες τις συνέπειες που απορρέουν, κατά το εθνικό δίκαιο, από τη διαπίστωση αυτή, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής αυτός δεν δεσμεύεται από τη ρήτρα αυτή, και, αφετέρου, να εκτιμήσει, κατ’ αρχήν βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, αν η οικεία σύμβαση μπορεί να εξακολουθήσει να υφίσταται χωρίς την εν λόγω ρήτρα.

3) Η οδηγία 93/13 έχει την έννοια ότι το εθνικό δικαστήριο το οποίο έχει διαπιστώσει αυτεπαγγέλτως τον καταχρηστικό χαρακτήρα μιας συμβατικής ρήτρας πρέπει, κατά το δυνατόν, να εφαρμόσει τους εσωτερικούς δικονομικούς κανόνες του κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής δεν δεσμεύεται από τη ρήτρα αυτή.

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

De Jure app 1.1 - Η εφαρμογή του blog

De Jure app 1.1
(Ημερομηνία δημιουργίας: 17-12-2013)

Μετά την πρώτη, απλή εφαρμογή (De Jure 0.1) που παρέπεμπε μόνο στις αναρτήσεις αυτού του blog και στο dikastis.gr, θεώρησα ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα συγκεντρωτικό εργαλείο ενημέρωσης, με το οποίο ο κάθε νομικός θα έχει πρόσβαση σε όλη την επικαιρότητα, σε νομοθετικό και νομολογιακό επίπεδο, έτσι όπως αυτή διακινείται καθημερινά στο ίντερνετ.

Για το λόγο αυτό, δημιούργησα μια δεύτερη εφαρμογή, πάλι για λειτουργικό σύστημα android για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και tablets, με την οποία γίνεται μια προσπάθεια να καλυφθούν περισσότερες απαιτήσεις ενημέρωσης, με αναφορές σε κάποιες από τις ιστοσελίδες στις οποίες απευθύνομαι εγώ για την ενημέρωσή μου.

Βεβαίως, κάθε πρόταση προσθήκης νέων πηγών ενημέρωσης, κάθε διόρθωση, κάθε παρατήρηση είναι a priori ευπρόσδεκτες και για το λόγο αυτό συμπεριελήφθη το email μου, ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε να μου απευθύνεται προσωπικά.

Ελπίζοντας ότι θα την βρείτε χρήσιμη, παραθέτω μια λειτουργική προεπισκόπηση για να να έχετε μια πρώτη εικόνα του πώς δείχνει και πώς λειτουργεί αυτή η εφαρμογή και το link αλλά και τον QR code για να την κατεβάζετε απευθείας στην συσκευή σας.

Μπορείτε να την δείτε και να την κατεβάσετε από εδώ ή εναλλακτικά, μπορείτε κατευθείαν να την δοκιμάσετε από το ενσωματωμένο παράθυρο και να την κατεβάσετε, από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Και οι δυο μέχρι τώρα εφαρμογές θα βρίσκονται εφεξής στη σελίδα εφαρμογών αυτού του blog με τίτλο "de jure app".Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΠολΠρωτΚορίνθου 99/2013: Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής, λόγω παράλειψης της αιτίας πληρωμής

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, αποτελούμενο από τους Δικαστές, Δημήτριο Κουλαξίζη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Λουτράρη, Πρωτοδίκη και Πάνο Μελανούρη Πρωτοδίκη-Εισηγητή, εξέδωσε την υπ' αριθμ 99/2013 απόφασή του με την οποία ακυρώνεται Διαταγή Πληρωμής, που εκδόθηκε επί τη βάσει ενός (φαινομενικά) αλληλόχρεου λογαριασμού, τον οποίο, όμως, το Δικαστήριο έκρινε ως κοινό δανεισμό. 

Με την παράλειψη αναφοράς της πραγματικής αιτίας πληρωμής η τράπεζα αποπειράθηκε να ωφεληθεί ανεπίτρεπτα προνόμια, όπως τον τρίμηνο ανατοκισμό των τόκων που ισχύει στον αλληλόχρεο λογαριασμό.

Για να κατεβάσετε την απόφαση, κάντε κλικ εδώ.

Για να διαβάσετε το κείμενο της απόφασης, δείτε στο ένθετο παράθυρο, ακριβώς παρακάτω

ΠολΠρωτΚορίνθου 100/2013: Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής, λόγω παράνομου υπολογισμού των τόκων επί έτους 360 ημερών

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, αποτελούμενο από τους Δικαστές, Δημήτριο Κουλαξίζη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Λουτράρη, Πρωτοδίκη και Πάνο Μελανούρη, Πρωτοδίκη-Εισηγητή, εξέδωσε την υπ' αριθμ 100/2013 απόφασή του με την οποία ακυρώνεται Διαταγή Πληρωμής, λόγω παράνομου υπολογισμού των τόκων επί έτους 360 ημερών. 

Βάσιμα υποστηρίζεται η άποψη ότι οι διατάξεις του Ν. 2251/1994, για τους ΓΟΣ εφαρμόζονται ευθέως ή κατ' αναλογία κατά τον έλεγχο των τραπεζικών ΓΟΣ και μάλιστα ανεξάρτητα από το εάν ο πελάτης συναλλάσσεται με την τράπεζα στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή και της εμπορικής του ιδιότητας, αρκεί να χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη συναλλαγή από ανισομέρεια, σε βάρος της διαπραγματευτικής δύναμης του πελάτη της τράπεζας.


Ο λόγος με τον οποίο ζητείται η ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής λόγω υπολογισμού των τόκων επί έτους 360 ημερών είναι ορισμένος, καθώς προσδιορίζεται από την πλευρά των ανακοπτόντων το ποσοστό της επιβάρυνσης κατά 1,3889% επιπλέον τόκους.

Η επιβάρυνση αυτή δεν μπορεί, περαιτέρω, να υπολογιστεί από τους τηρούμενους λογαριασμούς και εγγραφές στα αποσπάσματα, με βάση τα οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής. 


Για να κατεβάσετε την απόφαση, κάντε κλικ εδώΓια να διαβάσετε το κείμενο της απόφασης, δείτε στο ένθετο παράθυρο ακριβώς παρακάτω


ΠολΠρωτΚορίνθου 101/2013: Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής, λόγω παράνομου ανατοκισμού της εισφοράς του Ν.128/75

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, αποτελούμενο από τους Δικαστές, Αικατερίνη Μπετσικώκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Δημήτριο Μπαγατέλα, Πρωτοδίκη και Μαρία Μουζάκη, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, εξέδωσε την υπ' αριθμ 101/2013 απόφασή του με την οποία ακυρώνεται Διαταγή Πληρωμής, λόγω παράνομης κεφαλαιοποίησης και ανατοκισμού της εισφοράς του Ν. 128/75.

Ο παράνομος αυτός εκτοκισμός και ανατοκισμός γινόταν με την ενσωμάτωση της εισφοράς στο επιτόκιο υπολογισμού των πάσης φύσεως τόκων. Το ύψος της επιβάρυνσης αυτής δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τους τηρούμενους ελλιπώς λογαριασμούς και εγγραφές στα αποσπάσματα με βάση τα οποία εκδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής.

Για να κατεβάσετε την απόφαση, κάντε κλικ εδώ

Για να διαβάσετε το κείμενο της απόφασης, δείτε στο ένθετο παράθυρο ακριβώς παρακάτω


ΠολΠρωτΚορίνθου 156/2013: Ακυρώνεται διαταγή πληρωμής σε αλληλόχρεο λογαριασμό, λόγω παράλειψης αναφοράς της πραγματικής αιτίας πληρωμής

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, αποτελούμενο από τους Δικαστές, Δημήτριο Κουλαξίζη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ευδοξία Πιστιόλα, Πρωτοδίκη και Θεοδώρα Βρεττού Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, εξέδωσε την υπ' αριθμ 156/2013 απόφασή του με την οποία ακυρώνεται Διαταγή Πληρωμής, που εκδόθηκε επί τη βάσει ενός (φαινομενικά) αλληλόχρεου λογαριασμού, τον οποίο, όμως, το Δικαστήριο έκρινε ως κοινό δανεισμό. 

Με την παράλειψη αναφοράς της πραγματικής αιτίας πληρωμής η τράπεζα αποπειράθηκε να ωφεληθεί ανεπίτρεπτα προνόμια, όπως τον τρίμηνο ανατοκισμό των τόκων που ισχύει στον αλληλόχρεο λογαριασμό.

Για να κατεβάσετε την απόφαση, κάντε κλικ εδώ.

Για να διαβάσετε το κείμενο της απόφασης, δείτε στο ένθετο παράθυρο, ακριβώς παρακάτω


de jure app