Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Ειρ. Σικυώνος 271/2013: Αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής, λόγω παράβασης της αρχής του υπεύθυνου δανεισμού

Περίληψη: Με την υπ' αριθμ 271/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος διατάσσεται η αναστολή εκτελέσεως της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, που εκδόθηκε σε βάρος μόνο του εγγυητή και όχι και σε βάρος του πρωτοφειλέτη, καθώς πιθανολογήθηκε ως ορισμένη, νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη η αιτίαση, ότι η τράπεζα προέβη στην ένδικη χορήγηση κατά παράβαση της αρχής του υπεύθυνου δανεισμού.

Σχόλιο: Η απόφαση πιθανολογεί παράβαση της αρχής του υπεύθυνου δανεισμού, βάσει των γενικών διατάξεων του ΑΚ και όχι επί τη βάσει της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο εγγυητής ελευθερώνεται κατ' άρθρο 862ΑΚ, εφόσον η ικανοποίηση του πιστωτή κατέστη αδύνατη από δικό του πταίσμα (δόλο, ελαφριά ή βαριά αμέλεια), ενώ κατ' άρθρο 332 παρ 1 ΑΚ, είναι άκυρη κάθε ενδεχόμενη συμφωνία, που περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη από δόλο ή αμέλεια της Τράπεζας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app