Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Ειρηνοδικείο Αθηνών 3885/2013: Ουσία αβάσιμη αίτηση για αφαίρεση της νομής αυτοκινήτου της Credicom

Ειρηνοδικείο Αθηνών 3885/2013

Η δικασθείσα αίτηση, δεν είναι νόμιμη, πρωτίστως διότι σύμφωνα με όσα σε αυτήν αναφέρονται το τίμημα του αυτοκινήτου εξοφλήθηκε από το δάνειο που έλαβε η καθ' ης από την αιτούσα και, συνεπώς, με την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του αγοραστή, της πληρωμής του τιμήματος προς την πωλήτρια επήλθε αυτοδίκαια η οριστική μεταβίβαση της κυριότητας και συνακόλουθα της νομής του πωληθέντος πράγματος στον αγοραστή (βλ. Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, ΑΚ, άρθρο 532 αριθμ 47) και δεν υφίστατο νομικό έρεισμα για να μεταβιβάσει η πωλήτρια προς την τράπεζα την νομή του πωληθέντος ή να εκχωρήσει δικαιώματα που δεν εκέκτητο εκ της πωλήσεως, όπως το διαπλαστικό δικαίωμα της υπαναχωρήσεως από τη σύμβαση της πώλησης (ακόμα κι αν ήθελε εκτιμηθεί ότι ισχυρίζεται η αντίδικος ότι πρόκειται περί μεταβίβασης της όλης έννομης σχέσης της πωλήσεως), ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανατροπή των αποτελεσμάτων της σύμβασης πώλησης και την εντεύθεν αναζήτηση της νομής του πράγματος, υπό τις περαιτέρω προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου (984, 987ΑΚ) από την αιτούσα, η οποία και εδύνατο να ασκήσει κατά της καθ' ης μόνον τα ενοχικά δικαιώματά της που απορρέουν από τη σύμβαση του δανείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app