Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

305/2012 απόφαση του Ειρ. Χανίων

Εξαιρετικό νομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπ. αριθμ. 305/2012 απόφαση του Ειρ. Χανίων καθώς για πρώτη φορά ελληνικό δικαστήριο ρυθμίζει τις οφειλές δανειολήπτριας εξαιρώντας από την εκποίηση οικόπεδο.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τη χαρακτηρίζει ως «γενναία» δεδομένου ότι το δικαστήριο εξετάζοντας την οικονομική κατάσταση της γυναίκας, τις μηνιαίες αποδοχές της, το βιοτικό της επίπεδο καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που κατά κυριότητα της ανήκουν, έκρινε ότι υπάρχει δυνατότητα μέσω ρύθμισης να εξοφληθούν τα χρέη της προς τις τράπεζες.

Η Ειρηνοδίκης Χανίων εκτιμώντας ότι η 32χρονη δανειολήπτρια μπορεί να αποφασίσει μελλοντικά την ανέγερση της κύριας κατοικίας της στο εν λόγω οικόπεδο, κατέληξε στη χορήγηση μιας τετραετούς περιόδου χάριτος κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να καταβάλλονται μηνιαίως δόσεις συνολικού ύψους 160 ευρώ.

Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα τεθεί σε εφαρμογή συνδυαστική ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, η οποία ορίζει την καταβολή ποσού ίσου με την εμπορική αξία του οικοπέδου (9.000 ευρώ)∙ συνεπώς, η δανειολήπτρια θα υποχρεωθεί να πληρώνει επί πενταετία το ποσό των 150 ευρώ προκειμένου να διασώσει το ακίνητο ενώ για το υπόλοιπο των χρεών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, η αιτούσα απαλλάσσεται.

Ειρηνοδικείο Χανίων: Ρύθμιση οφειλών - Εξαίρεση εκποίησης οικοπέδου


πηγή: lawnet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

de jure app