Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Μεγαλεία τραπεζικής διαφάνειας

Τράπεζα απέστειλε σε εντολέα μου την παρακάτω πρόταση ρύθμισης, μέσω Ευρωπαϊκού Δελτίου Πληροφοριών. Και έτσι, κλήθηκα να απαντήσω στην ερώτηση:

Μάριε, τη δεχομαι αυτή τη ρύθμιση ή όχι;Α. Εισαγωγικά:
Α.1. Το Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πληροφοριών
Προκαταρκτικά επισημαίνω ότι το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πληροφοριών θεσπίστηκε με το αρ 5 της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ, η οποία αφορά στην καταναλωτική πίστη. 

Κάποια δικαστήρια μέχρι πρόσφατα, με αμφισβητούμενης νομιμότητας αξιολογικές κρίσεις ή και με τη χρήση στρεβλώσεων της μείζονος πρότασης του δικανικού συλλογισμού,  εξαιρούσαν τα δάνεια στεγαστικής πίστης από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας. Δηλαδή, έκριναν ότι δεν συνιστά υποχρέωση της τράπεζας η ενημέρωση μέσω τυποποιημένου ευρωπαϊκού δελτίου πληροφοριών, εφόσον αφορούσε στεγαστικό δάνειο. 
Τα ίδια έλεγαν και για το ΣΕΠΕ.

Δηλαδή, υπολάμβαναν ότι η Οδηγία αναφερόταν μόνο στα εν στενή εννοία καταναλωτικά δάνεια και όχι στα δάνεια των καταναλωτών. Παράνοια μεν, συνέβαινε δε... 

Ευτυχώς ακολούθησε η Οδηγία 2017/17/ΕΕ με την οποία η σχετική υποχρέωση καθιερώθηκε ρητά και για τα δάνεια στεγαστικής πίστης (ιδίως για τα εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα) κι έτσι η παραπάνω ατυχής νομολογία αποκαθηλώθηκε πια και με το γράμμα του Νόμου.

Α.2. Οι τόκοι του αρ 88 του Ν. 3601/2007 και ήδη αρ 150 του Ν. 4261/2014
Επόμενο πεδίο που κεντρίζει την προσοχή μας είναι ότι η τράπεζα αντιλαμβάνεται την διάταξη του αρ 88 Ν. 3601/2007 και ήδη άρ 150 Ν. 4261/2014 ως διάταξη ουσιαστικού δικαίου και έτσι, προβαίνει σε διαγραφή του 100% των τόκων αυτών.

Κάποια δικαστήρια μέχρι πρόσφατα, με αμφισβητούμενης νομιμότητας αξιολογικές κρίσεις ή και με τη χρήση στρεβλώσεων της μείζονος πρότασης του δικανικού συλλογισμού, ισχυρίζονταν ότι η διάταξη είναι μόνο λογιστικής φύσεως ή ότι είναι διάταξη κανονιστικής φύσης και δεν αφορά επί της ουσίας, τα δάνεια των καταναλωτών. Δηλαδή, έλεγαν ότι η διάταξη δεν διαμορφώνει ύψη οφειλών.

Έτσι, παρέβλεπαν την παρ 4 της συγκεκριμένης διάταξης που ορίζει ρητά ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν επιδρά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και συνεπώς, δεν είναι λογιστικής φύσης! Παράνοια μεν, εξακολουθεί να συμβαίνει δε... 


Β. Η έρευνα της διαφάνειας της προτεινόμενης ρύθμισης
Σε κάθε περίπτωση είχα ένα ερώτημα στο οποίο όφειλα να απαντήσω. Κι έστειλα αυτή την απάντηση
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αστεία για πολλούς λόγους κι έχει μόνο δυο αξιόλογα σημεία περί διαγραφής μέρους της οφειλής. Ενδεικτικά επισημαίνω:

1) Για ρύθμιση η οποία θα εξυπηρετείται ανά μήνα, δηλαδή με μηνιαίες δόσεις, ο δανειολήπτης καλείται να πληρώνει τόκους με επιτόκιο το Euribor τριμήνου. Δηλαδή, πληρώνει 2 φορές περισσότερο, από το πραγματικό κόστος του χρήματος για την τράπεζα.

2) Ο δανειολήπτης αν και συμφωνεί να έχει ως επιτόκιο αναφοράς το Euribor τριμήνου, παρά ταύτα φέρεται να παραιτείται από τις αρνητικές τιμές που μπορεί να έχει ή να λάβει αυτό. Έτσι, όμως, τελικά, ούτε το Euribor τριμήνου φέρεται να είναι πραγματικά το επιτόκιο αναφοράς. Αντίθετα, εφαρμόζεται ένα μηδενικό επιτόκιο το οποίο βαφτίζεται δήθεν ως "Euribor τριμήνου", για να μπορεί να θεωρηθεί νόμιμο, με βάση τον Ν. 2842/2000. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό δεν είναι επιτόκιο Euribor αλλά επιτόκιο Εθνικής Τράπεζας, το οποίο η ίδια καθορίζει σε 0%, αν και το επιτόκιο αναφοράς στον τρεχοντα χρόνο έχει αρνητική τιμή.

3) Ως αποτέλεσμα αυτού, στο τμήμα 4, που θα έπρεπε να αναφέρεται το ΣΕΠΕ ("Πραγματικό επιτόκιο ρύθμισης") το ποσοστό έμεινε κενό. Τούτο αποτελεί ειδική περίπτωση αδιαφάνειας, οπως έχει ήδη κριθεί από το ΔΕΕ και στην προκειμένη περίπτωση συνιστά παραπλανητική εμπορική πρακτική, αφού είναι ικανό να οδηγήσει τον καταναλωτή σε λήψη απόφασης συναλλαγής.

4) Το ποσό της ρύθμισης φέρεται να είναι στο ύψος των 192.400 ευρώ.
Ωστόσο στο split αναφέρει ότι θα δημιουργηθούν 2 τμήματα, το καθένα από τα οποία έχει ύψος 100.000 ευρώ. Δηλαδή, η οφειλή με το slit and freeze γίνεται 200.000 ευρώ, χωρίς να εξηγείται για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό! 

5) Δεν προκύπτει πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η εξυπηρέτηση του Β τμήματος του δανείου. Έτσι, τελικά, ο δανειολήπτης δεν γνωρίζει ούτε για πόση διάρκεια συμφωνεί ρύθμιση, ούτε εάν θα συμπέσουν οι δόσεις του Α τμήματος και τις δόσεις που θα εκκινήσουν για το Β τμήμα του δανείου.

6) Προσφέρεται δυνατότητα διαγραφής έως 4% του ποσού του παγωμένου Β τμήματος του δανείου , εφόσον δεν παρουσιαστούν καθυστερήσεις μεγαλύτερες των 30 ημερών στην τοκοχρεολυτική αποπληρωμή του Α τμήματος του δανείου, εντός του έτους. Αυτή είναι καλή πρόταση, υπό την προϋπόθεση ότι το Α τμήμα του δανείου θα έχει μια διάρκεια 25 ετών, ώστε με την εξόφληση των δόσεων του τοκοχρεολυτικού μέρους, να διαγραφεί το παγωμένο μέρος του δανείου.

7) Προσφέρεται η δυνατότητα διαγραφής έως το 30% του κεφαλαίου του παγωμένου τμήματος, εφόσον ο δανειολήπτης καταβάλλει το ισόποσο, ήτοι έως το 30% του οφειλόμενου κεφαλαίου για το Β τμήμα που παραμένει παγωμένο. Κι αυτή είναι καλή ρύθμιση, αλλά προϋποθέτει εν τέλει την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση και των 2 τμημάτων του δανείου. Συνεπώς, είναι πρακτικά ανεφάρμοστη αφού εάν είχες τη δνατότητα να πληρώνεις για το σύνολο της οφειλής, θα το έκανες ήδη. Υπό το δεδομένο αυτό η προτενόμενη ρύθμιση είναι πάντως και πολύ ακριβή.

8) Ο πίνακας αφορά μόνο την αποπληρωμή του τοκοχρεολυτικού Α μέρους, και προκύπτει ότι μεθοδεύεται ρύθμιση 30 ετών (360 μηνών). Για το Β μέρος δεν προκύπτει το παραμικρό.


Το 2017, λοιπόν και μετά από όλα όσα έχουν γίνει σχετικά με τη διαφάνεια των δανειακών συμβάσεων, εξακολουθούν να διακινούνται έντυπα δήθεν προσυμβατικής ενημέρωσης, τα οποία στην ουσία ανακυκλώνουν ίσως και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, αδιαφανείς πρακτικές του παρελθόντος.

Και γιατί συμβαίνει αυτό;
Διότι αυτοί που θα έπρεπε, θεσμικά και δεοντολογικά, να έχουν βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, αντί να προστατεύσουν τη νομιμότητα, αντίθετα σπεύδουν να νομιμοποιούν τέτοιου είδους συμπεριφορές, "στο όνομα του Ελληνικού λαού", όντας κατά τούτο συμμέτοχοι και συνένοχοι σε ένα έγκλημα διαρκείας.

Εσείς, λοιπόν, τι με συμβουλεύετε να απαντήσω στον εντολέα μου;
Να αποδεχτεί μια ρύθμιση στην οποία δεν γνωρίζει ακριβώς το ύψος της οφειλής, τη διάρκεια, το ΣΕΠΕ και το ύψος των δόσεων σε βάθος χρόνου και την οποία υπάρχει σφοδρή πιθανότητα κάποιος να θεωρήσει ότι είναι νόμιμη και δίκαιη ή να τον συμβουλεύσω να εμμείνει στην ανακοπή του που εκκρεμεί στο πιο φιλοτραπεζικό πρωτοδικείο της χώρας;

Ιδού το ερώτημα...

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Απλά έδωσες και την Τράπεζα... Κι εμένα που μου έλεγαν ότι η συγκεκριμένη τράπεζα δεν έχει ξεκινήσει να κάνει τέτοιου είδους προτάσεις..

Μάριος Μαρινάκος είπε...

Η τράπεζα μας ενδιαφέρει;
Ή ότι η ρύθμιση είναι τόσο αόριστη, ώστε δεν μπορεί να καταλάβει ο δανειολήπτης τι ακριβώς θα υπογράψει και τι ακριβώς θα πρέπει να πληρώνει και με τι επιτόκιο;

Ανώνυμος είπε...

Περιμενω τα σχολια....Εγω στο εστειλα Μαριε.

Ανώνυμος είπε...

κ.Μαρινάκο μπράβο σας για την ανάλυση αλλά πολλών άλλων που προσφέρετε στον αδαή υπερχεωμένο,ή δανεισθέντα πολίτη...
Νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να εμμείνει στην ανακοπή του ο πελάτης σας και συγχρόνως να υποβάλλει τις παρατηρήσεις σας στην Τράπεζα και Συνήγορο Καταναλωτή....και Τραπεζιτικό Διαμεσολαβητή...
Εν καιρώ να χρησιμοποιήσει Δικαστικά τις υποβληθείσες ΄΄παρατηρήσεις΄΄που αναγράφονται στην σύμβαση προσχώρησης....
Να γίνει θέμα ευρύτερου διαλόγου με τους αρμοδίους που είναι ουκ ολίγοι...

Δημοσίευση σχολίου

de jure app